บริษัทฯ ตระหนักดีว่าความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียถือเป็นสินทรัพย์อันประเมินค่ามิได้และเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผล ต่อความสำเร็จและความยั่งยืนของธุรกิจ ทั้งนี้ คู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการดำเนินการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยมีการรายงานความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มและปรับปรุงพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการรักษาสิทธิ ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้มีส่วนได้เสียนำมาประกอบการพิจารณาการดำเนินงาน ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ 1) ผู้ถือหุ้น  2) หุ้นส่วนทางธุรกิจ  3) ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  และ  4) พนักงาน โดยบริษัทฯ  กำหนดให้มีการสื่อสารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ผ่านช่องทางต่างๆ  รวมทั้งการระบุกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยทำการรวบรวมข้อมูลประเด็น ที่สำคัญต่างๆ จากข้อมูลโดยตรง (primary data) และข้อมูล โดยอ้อม (secondary data) จากหน่วยงานของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่สำคัญนั้นๆ จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า พนักงาน และชุมชน รวมทั้ง การรวบรวมข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหน่วยงานของบริษัทฯ ดังที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง

shareholder image

1) ผู้ถือหุ้น

shareholder image

2) หุ้นส่วนทางธุรกิจ

shareholder image

3) ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

shareholder image

4) พนักงาน

ผู้ถือหุ้น

ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นที่ให้ความสนใจ การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง ช่องทางการมีส่วนร่วม

ผู้ถือหุ้น

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานและบริษัทอื่นเพื่อร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน

 • การประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
 • รายงานประจำปี/รายงานพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • เว็บไซต์
 • กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ ปีละ 1 ครั้ง

คู่ค้า

ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นที่ให้ความสนใจ การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง ช่องทางการมีส่วนร่วม

คู่ค้า

การดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์มีความโปร่งใสและเป็นธรรม

จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการรับข้อร้องเรียน เป็นต้น

 • การประชุมคู่ค้าประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
 • ประชุมร่วมกับคู่ค้ารายเดือน
 • การขึ้นทะเบียนคู่ค้า

ลูกค้า

การได้รับสินค้า และบริการ ที่มีคุณภาพสูงในราคาที่ยุติธรรม

จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษารวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการรับข้อร้องเรียน เป็นต้น

 • การประชุมลูกค้าประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
 • ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
 • การสำรวจความพึงพอใจลูกค้าปีละ 1 ครั้ง
 • สื่อต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น จดหมายข่าว นิตยสาร

เจ้าหนี้

การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีอยู่ตามพันธะสัญญาที่ได้ทำไว้

วัดจากการผิดนัดชำระหนี้ และวัดระดับความพึงพอใจจากเจ้าหนี้

 • กิจกรรม CSR ร่วมกัน 4 ครั้ง
 • การประชุมนักวิเคราะห์ 4 ครั้ง

ชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นที่ให้ความสนใจ การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง ช่องทางการมีส่วนร่วม

ชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสังคมและชุมชนอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและระมัดระวังมิให้เกิดผลกระทบ มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชนและสังคมพร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

 • การเยี่ยมเยียนชุมชน จำนวน 2,000 ครั้ง
 • กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 252 ครั้ง

องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

ความร่วมมือของ บริษัทฯ ต่อการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

สื่อสารการดำเนินงานของบริษัทฯ สู่องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้องค์กรที่ไม่แสวงหากำไรมีช่องทางที่สามารถเสนอข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียนต่อบริษัทฯ ได้โดยตรง

 • ประเด็นทั่วไป สื่อสารผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ http://www.pttgcgroup.com/th/contact-us/form
 • ประเด็นเหตุการณ์รั่วไหลของน้ำมันที่เกาะเสม็ดสื่อสารผ่านเว็บไซต์ ที่ถูกจัดทำขึ้นเฉพาะกิจ http://pttgc-oilspill.com/contactus/index

ภาครัฐ

ความร่วมมือของ บริษัทฯ ต่อการดำเนินงานของรัฐ

จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานราชการในขอบเขตที่เหมาะสมและโปร่งใส และมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้วยความเคร่งครัด

 • การเข้าร่วมเครือข่ายกับภาครัฐ
 • รายงานผลตามกฎหมาย

พนักงาน

ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นที่ให้ความสนใจ การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง ช่องทางการมีส่วนร่วม

พนักงาน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและจัดให้มีสวัสดิการและค่าตอบแทนต่าง ๆ

เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางที่สามารถเสนอข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียนต่อผู้บริหารได้โดยตรง เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องแรงงานและสิทธิมนุษยชนตามหลักการของสหประชาชาติ รวมถึงการดูแลเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และจัดให้มีสวัสดิการและค่าตอบตอนต่าง ๆ แก่พนักงานอย่างครบถ้วน

 • การสื่อสารช่องทางต่าง ๆ และระบบออนไลน์ภายในบริษัทฯ
 • CEO พบพนักงาน ทุกไตรมาส
 • แบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรประจำปี