แนวทางการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2558

การประเมินประเด็นที่สำคัญ

กระบวนการประเมินประเด็นที่สำคัญของบริษัทฯ คำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ซึ่งขั้นตอนของกระบวนการประเมินประเด็นที่สำคัญนั้นสอดคล้องกับหลักการของ GRI โดยประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การระบุประเด็นที่สำคัญและกำหนดขอบเขตของการรายงาน

ระบุประเด็นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากความเสี่ยงและโอกาสต่อธุรกิจของบริษัทฯ แนวโน้มธุรกิจโลก และในอุตสาหกรรมเดียวกัน เป้าหมายความยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ตลอดจนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียจากทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ โดยการรวบรวมข้อมูลจากหลายช่องทาง ทั้งทางปฐมภูมิ (Primary Data) และทางทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหน่วยงานของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่สำคัญนั้นๆ

ขั้นตอนที่ 2 การจัดลำดับประเด็นที่สำคัญ

จัดลำดับและประเมินถึงระดับความสำคัญแต่ละประเด็น โดยพิจารณาจาก 2 มิติในด้านความยั่งยืน คือ 1) ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียผ่านหน่วยงานของบริษัทฯ หรือช่องทางการแสดงความคิดเห็นของบริษัทฯ รวมถึงสอบถามประเด็นจากผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง และ 2) ผลกระทบที่มีนัยสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากนั้นนำแต่ละประเด็นมาให้นำหนักตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและโอกาสในการดำเนินธุรกิจขององค์กรและระดับความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียระหว่าง 1-4 คะแนน โดยเนื้อหารายงานฉบับนี้ครอบคลุมและเน้นประเด็นสำคัญระดับสูงและระดับปานกลาง

ขั้นตอนที่ 3 การทวนสอบประเด็นที่สำคัญ

  • รวบรวมผลการประเมินประเด็นที่สำคัญ และระบุความสอดคล้องระหว่างประเด็นที่สำคัญกับหมวดการรายงานของ GRI (GRI Aspect) เพื่อจัดทำผลสรุปของประเด็นที่สำคัญต่อบริษัทฯ และขอบเขตสำหรับการรายงานของแต่ละประเด็นและนำเสนอให้กับคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • ทบทวนผลการประเมินประเด็นที่สำคัญถึงความสอดคล้องกับบริบท เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ พร้อมทังพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในมิติต่างๆ ที่อาจมีความอ่อนไหวและข้อมูลเฉาพะที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • จัดทำเนื้อหาของรายงานฯ และดำเนินการทบทวนความสมบูรณ์เนื้อหาของรายการฯ โดยหน่วยงานเจ้าของข้อมูล คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และหน่วยงานภายนอก เพื่อความโปรงใส ถูกต้องและครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูล
  • หน่วยงานอิสระจากภายนอกเข้ามาตรวจสอบกระบวนการประเมินประเด็นที่สำคัญ การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการรวบรวมและประเมินข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน โดนผลการรับรองแสดงไว้ที่หน้า 146-147

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาการรายงานอย่างต่อเนื่อง

ทบทวนการเปิดเผยของข้อมูลในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้อ่านที่ได้รับจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อนำมาพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงและพัฒนารายงานฯ ในฉบับถัดไป เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาที่เปิดเผยมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการสื่อสาร

การกำหนดขอบเขตภายในและภายนอกองค์กร

ขอบเขตการรายงานในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อยต่างๆที่ทางบริษัทฯ ถือครองหุ้นมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ บริษัทย่อยต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยธุรกิจในบริษัทฯ ซึ่งมีทั้งหมดเจ็ดหน่วยธุรกิจ ข้อมูลต่างๆของหน่วยธุรกิจเหล่านี้จะปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ รายงานฉบับนี้ยังคงมุ่งเน้นไปที่แง่มุมด้านความยั่งยืนในประเทศไทย ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อย บริษัทในเครือของบริษัทฯ และบริษัทร่วมทุนจะปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี รายละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สามารถดูได้จาก http://www.pttgcgroup.com/th/aboutus/subsidiaries

สำหรับขอบข่ายการดำเนินงานของบริษัทฯ ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ (Value Chain) ประกอบด้วย

List of entities under operation control of PTTGC