SDGs and PTTGC

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ผู้นำจากทั่วโลกที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติกว่า 167 ประเทศได้เข้าร่วมการประชุม UN Summit ที่มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อหารือและลงมติร่วมกันต่อการดำเนินการเรื่อง “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” โดยองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่ ที่เรียกว่า “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ที่ต่อยอดจาก “เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ” (MDGs) ที่สิ้นสุดลงเมื่อปี 2558 โดย SDGs มุ่งเน้นการพัฒนาในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน ประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย ซึ่งจะใช้เป็นเข็มทิศในการพัฒนาตลอดระยะเวลา 15 ปี (เดือนกันยายน 2558 ถึง เดือนสิงหาคม 2573)

NO POVERTY

เพื่อที่จะขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ซึ่งเป้าหมายนี้เกี่ยวข้องกับการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงในการเข้าถึงทรัพยากรและการบริการขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงการช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งต่างๆ และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ZERO HUNGER

เพื่อที่จะขจัดความหิวโหยและความอดอยากทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและผู้ด้อยโอกาสจำนวนมาก ให้มีโอกาสได้เข้าถึงและได้รับอาหารที่เพียงพอและมีคุณค่าทางโภชนาการตลอดทั้งปี มีความเกี่ยวข้องไปถึงการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และปรับปรุงกำลังการผลิตของเกษตรกรรมขนาดเล็ก การช่วยให้เข้าถึง แหล่งที่ดินทำกิน เทคโนโลยีและการตลาดให้เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อให้เกิดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และจะสามารถช่วยยุติความอดอยากและความหิวโหยได้

GOOD HEALTH AND WELL-BEING

เป้าหมายที่ 3 ทำให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดำรงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ เพื่อยุติการระบาดของโรคเอดส์ วัณโรค มาลาเรียและโรคติดต่ออื่นๆ ด้วยการให้หลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้า โอกาสการเข้าถึงยาและวัคซีนอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสมสำหรับทุกคน รวมไปถึงการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนซึ่งเป็นส่วนสำคัญ

QUALITY EDUCATION

เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนทั้งผู้หญิงและผู้ชายได้เข้ารับและสำเร็จการศึกษาโดยไม่ต้องเสียเงินในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมถึงการจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพในราคาที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน และขจัดความเหลื่อมล้ำ และความไม่เสมอภาคทางเพศ นำไปสู่การเข้าถึงหลักสากลเพื่อการศึกษาที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ

GENDER EQUALITY

เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการยุติการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในทุกพื้นที่ทั่วโลก เพราะยังมีในบางภูมิภาคที่ยังคงมีความไม่เท่าเทียมกันของค่าจ้างจากการจ้างงาน และช่องว่างระหว่างชายและหญิงในตลาดแรงงานที่ยังเป็นประเด็น ความรุนแรงทางเพศและการละเมิดทางเพศ การใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย และการแบ่งแยกชนชั้น ถือเป็นอุปสรรคใหญ่ในการพัฒนาเรื่องนี้

CLEAN WATER AND SANITATION

เพื่อให้มีน้ำดื่มที่ปลอดภัยในราคาที่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัย และส่งเสริมสุขอนามัยในทุกระดับ มีมาตรการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น ป่าไม้ ภูเขาแม่น้ำ และพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ รวมไปถึงความจำเป็นในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่จะส่งเสริมให้เกิดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการบำบัดน้ำในประเทศที่กำลังพัฒนา

AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

เพื่อทำให้สามารถเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าได้ในราคาที่เหมาะสมในทุกที่ จำเป็นต้องมีการลงทุนในแหล่งพลังงานสะอาดรูปแบบอื่นๆ เช่น แสงอาทิตย์ ลมและความร้อน มีการนำมาตรฐานความคุ้มค่าด้านราคามาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย เพื่อให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกได้ 14% ในภาคอาคารและอุตสาหกรรม เท่ากับการลดโรงไฟฟ้าขนาดกลางได้ประมาณ 1,300 แห่ง ซึ่งการขยายโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีด้านของพลังงานสะอาดของทุกประเทศกำลังพัฒนา เป็นเป้าหมายสำคัญที่ที่จะส่งเสริมการเติบโตและช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมได้พร้อมๆ กัน

DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนด้วยความสามารถในการลิตที่มากขึ้นผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ส่งเสริมนโยบายเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและการสร้างงานซึ่งเป็นกุญแจสำคัญ ซึ่งจะเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดการบังคับใช้แรงงาน แรงงานทาส และการค้ามนุษย์ เพื่อมุ่งสู่การจ้างงานเต็มรูปแบบและมีประสิทธิผล และมีการจ้างงานอย่างเหมาะสมสำหรับผู้หญิงและผู้ชายทุกคน

INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE

การลงทุนอย่างยั่งยืนในโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมเป็นแรงผลักดันที่สำคัญของการเติบโตและการพัฒนาทางธุรกิจ การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อรองรับการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ที่อาศัยในรูปแบบเมืองมากขึ้น ทั้งระบบการขนส่งคมนาคม พลังงานสะอาด ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะนำไปสู่การการจ้างงานและการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งทุกการดำเนินการจะมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

REDUCED INEQUALITIES

ความไม่เท่าเทียมด้านรายได้เป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องการการแก้ไข ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ การตรวจสอบของตลาดการเงินและสถาบันด้านการเงิน การส่งเสริมการช่วยเหลือด้านการพัฒนา และการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติไปยังภูมิภาคที่มีความจำเป็นมากที่สุด การอำนวยความสะดวกในการอพยพย้ายถิ่นที่ปลอดภัยและการเคลื่อนย้ายของผู้คนก็เป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาการแบ่งเขตแดน

SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

ความยากจนมักจะกระจุกตัวอยู่ในเมือง รัฐบาลระดับชาติและระดับท้องถิ่นต้องพยายามจัดการเพื่อรับมือกับการเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่เหล่านั้น การทำให้เมืองปลอดภัยและอยู่ได้อย่างยั่งยืน คือ ต้องทำให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยในราคาที่เหมาะสม รวมถึงการยกระดับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนแออัด รวมไปถึง การลงทุนระบบขนส่งสาธารณะ การมีพื้นที่สาธารณะสีเขียว และการปรับปรุงด้านการวางผังเมืองและการบริหารจัดการในลักษณะแบบมีส่วนร่วม

RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและวิธีการกำจัดขยะที่เป็นพิษและมลพิษต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญ การส่งเสริมให้มีการรีไซเคิลและลดขยะมูลฝอยในอุตสาหกรรม ธุรกิจและผู้บริโภคก็เป็นเรื่องสิ่งสำคัญเท่าเทียม อันจะเป็นการสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนามุ่งสู่การบริโภคตามแบบแผนของความยั่งยืนมากขึ้น

CLIMATE ACTION

เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของภูมิภาคที่มีความเสี่ยง เช่น ไม่มีทางออกทะเล หรือ ที่เป็นเกาะ โดยการสร้างความร่วมมือกันเพื่อสร้างความตระหนักรู้และบูรณาการมาตรการป้องกันเข้าไปอยู่ในนโยบายและกลยุทธ์ระดับชาติ ซึ่งยังคงมีความเป็นไปได้ด้วยเจตจำนงทางการเมืองและด้วยความหลากหลายของมาตรการทางเทคโนโลยี ที่สามารถจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกินสององศาเซลเซียส ซึ่งอยู่ในระดับการจำกัดที่ดีกว่าช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรม ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการร่วมกันอย่างเร่งด่วน

LIFE BELOW WATER

สร้างกรอบการทำงานเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและปกป้องระบบนิเวศน์ทางทะเลและชายฝั่งจากมลพิษที่มาจากแหล่งบนบก ตลอดจนการจัดการปัญหาผลกระทบของความเป็นกรดของมหาสมุทร เสริมสร้างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนผ่านกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นกับมหาสมุทรได้

LIFE ON LAND

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประโยชน์จากระบบนิเวศน์ทางบก คือ ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่กึ่งแห้งแล้ง และภูเขา รวมไปถึงการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าอย่างยั่งยืน การแก้ไขการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบอันมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ที่ควรต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อลดการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรม

PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

เพื่อลดความรุนแรงทุกรูปแบบ พร้อมทำงานร่วมกับภาครัฐและชุมชนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความไม่มั่นคงอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการปกครองด้วยกฎหมายและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เป็นกุญแจสำคัญในกระบวนการนี้เช่นเดียวกับการลดอาวุธผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศกำลังพัฒนาในสถาบันการปกครองทั่วโลก

PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

ในโลกยุคปัจจุบันมีการเชื่อมต่อกันมากขึ้นกว่าเดิม การพัฒนาในการเข้าถึงเทคโนโลยีและความรู้เป็นสิ่งสำคัญในการแบ่งปันความคิดและสนับสนุนนวัตกรรม การประสานงานด้านนโยบายจะช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถจัดการหนี้ได้ เช่นเดียวกับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ประสบผลในการเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายนี้มุ่งมั่นที่จะเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา (North-South) และความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (South-South) โดยการสนับสนุนแผนระดับชาติเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มอัตราการส่งออก ซึ่งนี่คือส่วนประกอบทั้งหมดที่จะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในหลักเกณฑ์สากลและระบบการค้าที่เสมอภาค ซึ่งเป็นสิ่งที่ยุติธรรม เปิดกว้างและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

การที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญต่อแผนงานที่ยิ่งใหญ่และท้าทายสะท้อนถึงความเป็นเอกฉันท์ในทุกๆ ภาคส่วนของสังคม ในขณะที่หนทางการดำเนินงานตามกระบวนการสากลนี้ยังคงอีกยาวไกล แต่ในท้ายที่สุดกระบวนการสากลนี้จะก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วม และเป็นพื้นฐานของสำเร็จในอนาคต

PTTGC ตระหนักดีว่า การดำเนินการเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องเริ่มจากความเสมอภาคและความยั่งยืนจากภายใน ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริม การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายของทั้งบริษัทฯ ชุมชน ท้องถิ่น และ สังคม โดยแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต และปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับ SDGs

กิจกรรม และโครงการของ PTTGC ที่สอดคล้องกับ SDGs

คลิกเพื่อขยาย