PTTGC มุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรต้นแบบที่พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความเสมอภาคและความยั่งยืน จากภายในทำให้เราสามารถรักษาความสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในชุมชนและการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าและการเติบโตที่ยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจ

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรให้เติบโต โดยนำหลักเกณฑ์ด้านความยั่งยืนมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ ตลอดจนการบริหารนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีเพื่อสุขภาพและความยั่งยืนในอนาคต ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความโปร่งใสเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพให้กับลูกค้า

ด้านสังคม

ในฐานะที่เป็นบริษัทระดับโลก บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นสูงสุดของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact LEAD level) อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน เช่น การศึกษา อาชีพ และวิสาหกิจชุมชน โดยได้สนับสนุนให้ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสำหรับชุมชนและการสร้างงานในท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน