SDGs and PTTGC

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ผู้นำจากทั่วโลกที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติกว่า 167 ประเทศได้เข้าร่วมการประชุม UN Summit ที่มหานครนิวยอร์ก ประเทศส หรัฐอเมริกา เพื่อหารือและลงมติ ร่วมกันต่อการดำเนินการเรื่อง “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” โดยองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่ที่เรียกว่า “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) มุ่งเน้นการต่อยอดจาก MDGs ด้วยการพัฒนาในมิติ ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน ประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย ซึ่งจะใช้เป็นเข็มทิศแนวทางการพัฒนาในระยะเวลา 15 ปีข้างหน้า (เดือนกันยายน 2558 ถึง เดือนสิงหาคม 2573)

หนึ่งในเป้าหมายการพัฒนา 17 ข้อ ที่อยู่ในวาระการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) วิธีการแบบบูรณาการเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดความคืบหน้าไปยังเป้าหมายอื่นๆ

Goals Social Dimension Economic Dimension Environmental Dimension Management Dimension Dignity People Planet Prosperity Justice Partnership
เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจน                    
เป้าหมายที่ 2: ขจัดความหิวโหย                    
เป้าหมายที่ 3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี                    
เป้าหมายที่ 4: การศึกษาที่เท่าเทียม                    
เป้าหมายที่ 5: ความเท่าเทียมทางเพศ                    
เป้าหมายที่ 6: การจัดการน้ำและสุขภิบาล                    
เป้าหมายที่ 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้                    
เป้าหมายที่ 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ                    
เป้าหมายที่ 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน                    
เป้าหมายที่ 10: การลดความเหลื่อมล้ำ                    
เป้าหมายที่ 11: เมืองและถิ่นฐานของมนุษย์อย่างยั่งยืน                    
เป้าหมายที่ 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน                    
เป้าหมายที่ 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                    
เป้าหมายที่ 14: การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร                    
เป้าหมายที่ 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก                    
เป้าหมายที่ 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก                    
เป้าหมายที่ 17: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                    

การที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญต่อแผนงานที่ยิ่งใหญ่และท้าทายสะท้อนถึงความเป็นเอกฉันท์ในทุกๆภาคส่วนของสังคม ในขณะที่หนทางการดำเนินงานตามกระบวนการสากลนี้ยังคงอีกยาวไกล แต่ในท้ายที่สุดกระบวนการสากลนี้จะก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วม และเป็นพื้นฐานของสำเร็จในอนาคต

PTTGC เข้าใจถึงความสมบูรณ์แบบของการเปลี่ยนแปลงในครั้งว่าจะต้องเริ่มจากความเสมอภาคและความยั่งยืนจากภายใน บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าทาง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

กิจกรรมของบริษัทฯ และการสร้างความมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเป็นหนึ่งในการดำเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง บริษัทฯ ชุมชนท้องถิ่น และ สังคม แผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯด้วยความรับผิดชอบ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต และปกป้องสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับ SDGs

กิจกรรม และโครงการของ PTTGC ที่สอดคล้องกับ SDGs

ด้านเศรษฐกิจ : นวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • โครงการลุฟฟาล่า
 • ซั้งเชือก ซั้งกอ
 
 • โครงการเชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน
 
 • Vapor Recovery Unit
 • Enclosed Ground flare
 • Purged Gas Reduction Project
 • โครงการฉีดวัคซีนให้แก่พักงานและครอบครัวพนักงาน
 • โครงการทุนพยาบาลมอบให้แก่ชุมชน
 • ศูนย์นวัตกรรม
 • พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้
 • กระสอบพลาสติกแบบมีปีก
ด้านเศรษฐกิจ: สร้างความพึงพอให้กับผู้บริโภค
 • การร่วมมือกับลูกค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
 • ศูนย์นวัตกรรม
 • การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์
 • Carbon Footprint products (ISO 14040)
 • การปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า
 • Recycled polymer and plastics products
 • ผลิตภัณฑ์สีเขียว – พลาสติกย่อยสลายได้
ด้านสิ่งแวดล้อม: ผู้นำในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • Automation Pollution Control Monitoring
 • Vapor Recovery Unit
 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 10 ภายในปี 2565
 • ผลิตภัณฑ์ LCA
 • Lower Toxicity Products
 • การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
 • การบำบัดน้ำ
 • โครงการถังน้ำสะอาด
 • Alternative fuel production
 • ไบโอดีเซล B-100
 
 • 3Rs
 • Green Turnaround
 • ของเสียฝังกลบเป็นศูนย์
 • Enclosed Ground Flare
 • Water footprint project
 • VOCs เป็น 0
 • การแยกของเสีย
 • แผนงาน Climate Change ระยะยาว
 • UNGC : Caring for Climate Program
 • CDP : Carbon and Water Reporting
 • พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้
 • โครงการฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบ และก้อนน้ำมันดิน
 • แผนการฟื้นฟูเกาะเสม็ด
 • โครงการฟื้นฟูบ้านปลา
 • โครงการฟื้นฟูแนวปะการัง
 • กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
 • ซั้งเชือก ซั้งกอ
 • • โครงการฟื้นป่า สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน
 
ด้านสังคม: ความปลอดภัยที่เป็นเลิศ
 • แผนการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน
 • แผนงานตรวจสุขภาพประจำปี
 • โครงการนักฟุตบอลน้อย
 • โครงการตู้ยาโรงเรียน
 • โครงการบูรณะวัด และ โรงเรียน
 • กระสอบพลาสติกแบบมีปีก
 
 • นโยบายการบริหารจัดการ QSHE
 
ด้านสังคม: เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
 • โครงการทายาทน้อยธุรกิจ SME
 
 • โครงการโรงเรียนแห่งศตวรรษที่ 21
 • โครงการนักฟุตบอลน้อย
 
 • โครงการพัฒนาผู้นำ
 • โครงการเตรีนมความพร้อมผู้สืบทอดการทำงาน
 • V-ChEPC
 • โครงการครูจิตอาสา
 • โครงการทายาทน้อยธุรกิจ SME
 • • โครงการโรงเรียนแห่งศตวรรษที่ 21
 
 • UNGC
 • WBCSD
 • KVIS / VISTEC
 • Pi-ChEPS
 • โครงการโรงเรียนแห่งศตวรรษที่ 21