ความรับผิดชอบทางสังคม

เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน ด้วยการเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้นวัตกรรมและบุคลากร เราปลูกฝังและบ่มเพาะบุคลากรให้มีศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่อง มีความยึดมั่นในความเป็นเลิศแห่งวิชาชีพ รวมถึงมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนำสมัย

เราเชื่อว่าความยั่งยืนทางธุรกิจมิได้เกิดจากความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียถือเป็นสินทรัพย์อันประเมินค่ามิได้ ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จและความยั่งยืนของธุรกิจคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดการบริหารจัดการโดยมีการรายงานความสัมพันธ์ของบริษัทกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มและได้ปรับปรุงพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้ทุ่มเทที่จะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม ความประสงค์ ความตระหนักและข้อกังวลต่างๆของผู้มีส่วนได้เสียที่ปรากฏในแผนธุรกิจทั้งหมดของบริษัทฯ สิ่งต่างๆจากผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการบูรณาการเข้ากับกระบวนการตัดสินใจและดำเนินการภายในองค์กร มีการนำประเด็นต่างๆจากผู้มีส่วนได้เสียไปใช้ในการประเมินประเด็นสำคัญที่นำเสนอไว้ในรายงาน บริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักทั้งภายนอกและภายในออกเป็น 8 กลุ่มคือ

1) ผู้ถือหุ้น 2) ลูกค้า 3) คู่ค้า 4) เจ้าหนี้ 5) ภาครัฐ 6) พนักงาน 7) ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และ8)องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร รูปแบบการสื่อสารและการมีส่วนร่วมจะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม ส่วนการระบุกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียที่มีผลกระทบในแต่ละประเด็นที่สำคัญนั้นโดยการรวบรวมมาจากข้อมูลจากหลายช่องทางทั้งโดยตรง (primary data)และข้อมูลโดยอ้อม (secondary data)จากหน่วยงานของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่ส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นที่สำคัญนั้นๆ เช่น จากการรับประเด็นที่ให้ความสนใจจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจากช่องทางทางมีส่วนร่วมที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง และส่วนที่ได้ประเด็นสำคัญจากแบบสำรวจความพึงพอใจทั้งจากส่วนลูกค้า ส่วนของพนักงาน ส่วนของชุมชน รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหน่วยงานของบริษัทฯ เพื่อมาระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่อาจมีผลกระทบต่อประเด็นสำคัญของบริษัทฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นที่ให้ความสนใจ การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง ช่องทางการมีส่วนร่วม
ผู้ถือหุ้น การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานและบริษัทอื่นเพื่อร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน
 • การประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
 • รายงานประจำปี/รายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • เว็บไซต์
 • กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ ปีละ 1 ครั้ง
ลูกค้า การได้รับสินค้า และบริการ ที่มีคุณภาพสูงในราคาที่ยุติธรรม จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษารวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการรับข้อร้องเรียน เป็นต้น
 • การประชุมลูกค้าประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
 • ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
 • การสำรวจความพึงพอใจลูกค้าปีละ 1 ครั้ง
 • สื่อต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น จดหมายข่าว นิตยสาร
คู่ค้า การดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์มีความโปร่งใสและเป็นธรรม จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการรับข้อร้องเรียน เป็นต้น
 • การประชุมคู่ค้าประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
 • ประชุมร่วมกับคู่ค้ารายเดือน
 • การขึ้นทะเบียนคู่ค้า
เจ้าหนี้ การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีอยู่ตามพันธะสัญญาที่ได้ทำไว้ วัดจากการผิดนัดชำระหนี้ และวัดระดับความพึงพอใจจากเจ้าหนี้
 • กิจกรรม CSR ร่วมกัน 4 ครั้ง
 • การประชุมนักวิเคราะห์ 4 ครั้ง
ภาครัฐ ความร่วมมือของ
บริษัทฯ ต่อการดำเนินงานของรัฐ
จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานราชการในขอบเขตที่เหมาะสมและโปร่งใส และมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้วยความเคร่งครัด
 • การเข้าร่วมเครือข่ายกับภาครัฐ
 • รายงานผลตามกฎหมาย
พนักงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและจัดให้มีสวัสดิการและค่าตอบแทนต่าง ๆ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางที่สามารถเสนอข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียนต่อผู้บริหารได้โดยตรง เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องแรงงานและสิทธิมนุษยชนตามหลักการของสหประชาชาติ รวมถึงการดูแลเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และจัดให้มีสวัสดิการและค่าตอบตอนต่าง ๆ แก่พนักงานอย่างครบถ้วน
 • การสื่อสารช่องทางต่าง ๆ และระบบออนไลน์ภายในบริษัทฯ
 • CEO พบพนักงาน ทุกไตรมาส
 • แบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรประจำปี
ชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสังคมและชุมชนอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและระมัดระวังมิให้เกิดผลกระทบ มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชนและสังคมพร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์
 • การเยี่ยมเยียนชุมชน จำนวน 2,000 ครั้ง
 • กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 252 ครั้ง
องค์กรที่ไม่ แสวงหากำไร ความร่วมมือของ
บริษัทฯ ต่อการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
สื่อสารการดำเนินงานของบริษัทฯ สู่องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้องค์กรที่ไม่แสวงหากำไรมีช่องทางที่สามารถเสนอข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียนต่อบริษัทฯ ได้โดยตรง
 • ประเด็นทั่ว ๆ ไป สื่อสารผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ http://www.pttgcgroup.com/en/contact/form
 • ในประเด็นและระหว่างเหตุการณ์รั่วไหลของน้ำมันที่เกาะเสม็ดสื่อสารผ่านเว็บไซต์ ที่ถูกจัดทำเฉพาะกิจ http://pttgc-oilspill.com/ContactUS/Index