ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

PTTGC เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นในการประกอบกิจการที่เน้นถึงประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากนี้ยังประยุกต์ใช้หลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน (The Circular Economy) เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งเน้นการนำของเสียจากกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์หนึ่งเป็นวัตถุดิบของการผลิตอีกสินค้าหนึ่ง เพื่อลดและกำจัดปริมาณของเสียลง รวมถึงสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยการมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในขั้นตอนการผลิต การอุปโภคบริโภค และการกำจัดขยะและของเสียจากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นตลอดสายโซ่อุปทาน (Value Chain) อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้หลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยการเน้นย้ำการให้ความสำคัญตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างระมัดระวัง การเพิ่มมูลค่าของทรัพยากร และเมื่อทรัพยากรหมดอายุจะถูกนำไปแปรรูปเพื่อเป็นทรัพยากรใหม่สำหรับการผลิตในอนาคตต่อไป ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน

PTTGC มีการดำเนินการตามแนวทางความยั่งยืน โดยบูรณาการหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน ตามหลักการ 3 ด้าน คือ

การอนุรักษ์และยกระดับทุนทางธรรมชาติ

PTTGC ให้ความสำคัญในการลดสัดส่วนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถทดแทนใหม่ได้ การเพิ่มการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน โดยในปี 2559 บริษัทได้มีการนำเทคโนโลยีการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (Seawater Reverse Osmosis, SWRO) และการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Wastewater Reverse Osmosis, WWRO) เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการน้ำ PTTGC พัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลคติคแอซิด (PLA) และพลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) เพื่อผลิตถุงเพาะ ถุงปลูก และพลาสติกคลุมดิน รวมถึงแก้วพลาสติกที่มีคุณสมบัติคงทน แข็งแรง เทียบเท่าแก้วพลาสติกทั่วไปและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีแผนดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ซึ่งช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ยกระดับต้นทุนทางธรรมชาติ และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของบริษัทฯ อีกด้วย

การเพิ่มประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัทฯ ได้ผนวกแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-design) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการเลือกหรือลดการใช้สารแคมีอันตรายในกระบวนการผลิต โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรผลิตภัณฑ์ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น บริษัทฯ ได้พัฒนาเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (Low density polyethylene: LDPE) เพื่อขึ้นรูปเป็นฟิล์มบางที่ลดการใช้วัตถุดิบแต่ไม่ลดคุณภาพ เพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง โดยลดปริมาณการใช้สาร Antioxidant ลงร้อยละ 66 ในกระบวนการผลิต

PTTGC มีความมุ่งมั่นในการสร้างความร่วมมือและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น การดำเนินโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมูลนิธิ Ecoalf ประเทศสเปน ในการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ทางบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับชุมชนชาวประมงและชุมชนชายฝั่ง และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในการร่วมกันเก็บขยะพลาสติกจากท้องทะเลและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า โดยมีเป้าหมายที่จะจัดเก็บขยะพลาสติกประเภทขวด PET และพลาสติกประเภท PE เพื่อนำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าแฟชั่น เช่น กระเป๋า หรือ เสื้อผ้า ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ สามารถจัดเก็บขยะพลาสติก มากกว่า 10 ตัน จากพื้นที่ในเขตอ่าวไทย

การส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพของระบบ

PTTGC ดำเนินตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยออกมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้วัตถุดิบอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลัก 5Rs ของบริษัทฯ คือ Reduce (ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น) Reuse (การใช้ซ้ำ) Repair (การซ่อมแซม) Recycle (การแปรรูปมาใช้ใหม่) และ Reject (การหลีกเลี่ยงขยะอันตราย) ตัวอย่างของการปรับใช้หลัก 5Rs ในการดำเนินงานของบริษัทคือ PTTGC ดำเนินโครงการลดปริมาณของเสียไปฝังกลบให้เป็นศูนย์ ด้วยการลดปริมาณการเกิดของเสีย และเปลี่ยนวิธีกำจัดของเสียจากวิธีฝังกลบเป็นวิธีอื่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 115 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้ผ่านการรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP) และ 63 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction: CFR) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และเพื่อยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นให้กับชุมชนและสังคมรอบโรงงาน PTTGC ได้มีการติดตั้งหอเผาระบบปิด (Enclosed Ground Flare) 2 แห่งโดยหอเผาระบบปิดนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากกระบวนการผลิตทำให้ลดควัน เสียง แสงและความร้อนจากเปลวไฟก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ นอกจากนี้ PTTGC ได้ติดตั้งระบบดูดกลับไอไฮโดรคาร์บอน (Vapor Recovery Unit) ในบริเวณพื้นที่สำหรับกักเก็บวัตถุดิบผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ เพื่อนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตอีกครั้งหนึ่ง เพื่อลดการปล่อยไฮโดรคาร์บอนออกสู่บรรยากาศ โดยสามารถดักจับไฮโดรคาร์บอนได้ประมาณ 40 ตัน นับแต่การติดตั้งระบบในปี พ.ศ. 2556

ทั้งนี้ทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินการป้องกันผลกระทบและลดความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

PTTGC มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จนถึงการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการของเสีย โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสอดรับกับวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยตลอดไป