เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy): การเดินทางสู่ความยั่งยืนของ PTTGC

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC มุ่งมั่นในการเป็น Company of Choice สำหรับผู้มีส่วนได้เสีย โดยการวางยุทธศาสตร์องค์กรสู่ความยั่งยืนและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ประยุกต์หลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน (The Circular Economy) เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของทั่วโลกในปัจจุบันที่เปลี่ยนจากรูปแบบเศรษฐกิจดั้งเดิมแบบเชิงเส้น (Linear Economy) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิต การอุปโภคบริโภค และการกำจัดขยะและของเสียจากผลิตภัณฑ์เท่านั้นเป็นรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นแนวทางใหม่ที่ให้ความสำคัญตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างระมัดระวัง การเพิ่มมูลค่าของทรัพยากร และเมื่อทรัพยากรหมดอายุจะถูกนำไปแปรรูปเพื่อเป็นทรัพยากรใหม่สำหรับอนาคตต่อไป ซึ่งแนวทางนี้จะส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

PTTGC มีการดำเนินการตามแนวทางความยั่งยืน โดยบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนตามหลักการ 3 ด้าน คือ

การปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน

PTTGC ดำเนินตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยออกมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพรวมทั้งการใช้วัตถุดิบอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลัก 5Rs คือ Reduce (ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น) Reuse (การใช้ซ้ำ) Repair (การซ่อมแซม) Recycle (การแปรรูปมาใช้ใหม่) และ Reject (การหลีกเลี่ยงขยะอันตราย)

การสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

PTTGC ให้ความสำคัญในการการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์พลาสติกตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อระบบนิเวศที่ดีขึ้น โดยบริษัทฯ มองหาความร่วมมือและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น การดำเนินโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล โดยการเก็บขยะพลาสติกจากท้องทะเลและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า

การพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาเชิงเศรษฐกิจหมุนเวียน

ทีมวิจัยและพัฒนา ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทีมการตลาดของบริษัทฯ มีการดำเนินงานตามกรอบความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และหลักการออกแบบและพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อม

PTTGC มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยครอบคุลมตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จนถึงการใช้ผลิตภัณฑ์และการจัดการของเสีย บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด