เศรษฐกิจหมุนเวียน

PTTGC เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นในการประกอบกิจการที่เน้นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากนี้ยังประยุกต์ใช้หลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน (The Circular Economy) เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในขั้นตอนการผลิต การอุปโภคบริโภค และการกำจัดขยะและของเสียจากผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัทฯ มุ่งเน้นในการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาสร้างดุลยภาพระหว่างเทคโนโลยีกับชีวภาพเพื่อลดการเกิดของเสียและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยบูรณาการหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนใน 3 ด้าน คือ

การอนุรักษ์และยกระดับทุนทางธรรมชาติ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการลดสัดส่วนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถทดแทนได้ การเพิ่มการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ริเริ่มการพัฒนาด้านเทคโนโลยี โดยจัดทำโครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และลดปริมาณการปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การนำเทคโนโลยีการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (Seawater Reverse Osmosis, SWRO) และการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Wastewater Reverse Osmosis, WWRO) เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งปี พ,ศ, 2560 บริษัทฯ สามารถใช้น้ำซ้ำหรือนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ถึง 7.69 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในด้านการให้ความสำคัญกับการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบชีวภาพ บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพของภาครัฐ การนำพลังงานทางเลือกมาใช้ภายในองค์กร บริษัทฯ ได้ผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลคติคแอซิด (PLA) และพลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) เพื่อผลิตถุงเพาะ ถุงปลูก พลาสติกทางการเกษตร รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีคุณสมบัติคงทน แข็งแรง เทียบเท่ากับพลาสติกทั่วไปและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การเพิ่มประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัทฯ ได้ผนวกแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-design) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการเลือกหรือลดการใช้สารแคมีอันตรายในกระบวนการผลิต โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรผลิตภัณฑ์ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น บริษัทฯ ได้พัฒนาเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (Low density polyethylene: LDPE) เพื่อขึ้นรูปเป็นฟิล์มบางที่ลดการใช้วัตถุดิบแต่ไม่ลดคุณภาพ รักษาคุณสมบัติเด่นด้านการทนความร้อน ความแข็งแรง และความใส การลดปริมาณการใช้วัตถุดิบนี้สามารถลดปริมาณการใช้สาร Antioxidant ลงร้อยละ 66 ในกระบวนการผลิต ลดต้นทุนการผลิตกว่า 2 ล้านบาทต่อปี และสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ กว่า 140 ล้านบาทต่อปี

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความร่วมมือและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น การดำเนินโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ร่วมกับมูลนิธิ Ecoalf ประเทศสเปน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ทางบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับชุมชนชาวประมงและชุมชนชายฝั่ง และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในการร่วมกันเก็บขยะพลาสติกประเภทขวด PET และพลาสติกประเภท PE ในทะเลและชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ขยะพลาสติกที่เก็บได้ถูกนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

การส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพของระบบ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยออกมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้วัตถุดิบอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลัก 5Rs (Reduce, Reuse, Recycle, Renewable และ Refuse) ของบริษัทฯ ตัวอย่างของการปรับใช้หลัก 5Rs ในการดำเนินงานของบริษัทฯ คือ ดำเนินโครงการลดปริมาณของเสียไปฝังกลบให้เป็นศูนย์ ด้วยการลดปริมาณการเกิดของเสีย และเปลี่ยนวิธีกำจัดของเสียจากวิธีฝังกลบเป็นวิธีอื่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 115 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP) และ 63 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction: CFR) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เพื่อยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นให้กับชุมชนและสังคมรอบโรงงาน บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบดูดกลับไอไฮโดรคาร์บอน (Vapor Recovery Unit) เพื่อลดการปล่อยไฮโดรคาร์บอนออกสู่บรรยากาศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการติดตั้งหอเผาระบบปิด (Enclosed Ground Flare) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากกระบวนการผลิต ลดควัน เสียง แสง และความร้อนจากเปลวไฟก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ

บริษัทฯ มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งพัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อป้องกันผลกระทบ และลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้งให้ความร่วมมือในการฟื้นฟูความสมบูรณ์ของธรรมชาติ และสร้างสิ่งแวดล้อมในสังคมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน