การรับรองคุณภาพ

รางวัลระดับสากล

 • Dow Jones Sustainability Indices
  PTTGC ได้รับการจัดอันดับจาก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) – World Members ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็น 1 ใน 10 เคมีภัณฑ์ชั้นนำของโลก ประจำปี 2558 และอยู่ในระดับ Silver Class
 • Best Managed Company in Asia
  PTTGC ได้รับรางวัล Best Managed Company – Oil / Gas / Chemicals / Petrochemicals in Asia, Overall ประจำปี 2558 จากสถาบัน EUROMONEY
 • ASEAN Energy Awards 2015
  PPCL เป็นตัวแทนประเทศไทยและชนะเลิศรางวัล ASEAN Energy Awards 2015 ประเภท Industry Special Submission จากศูนย์พลังงานอาเซียน
 • ASEAN CG Scorecard
  PTTGC ได้รับรางวัล ASEAN Corporate Governance Scorecard สูงสุดที่ระดับ TOP 5 ASEAN PLCs , รางวัล TOP 3 Domestics PLCs และ TOP 50 ASEAN PLCs จากการประเมินโดยกลุ่ม ก.ล.ต.อาเซียน (ASEAN Capital Market Forum: ACMF) ประจำปี 2558
 • ICIS
  PTTGC เป็นอันดับที่ 17 จาก100 บริษัทชั้นนำในธุรกิจปิโตรเคมีของ ICIS พิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม และการยอมรับจากธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียในปี 2558
 • Climate Disclosure Leader 2015
  ได้รับการจัดอันดับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในกลุ่มผู้นำด้าน Climate Strategy ที่คะแนน 100 เต็ม จากโครงการ Carbon Disclosure Project (CDP) สถาบันระดับโลกที่ได้รับการยอมรับสูงสุดด้านการประเมินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
 • UN Global Compact: LEAD Program
  PTTGC ปฏิบัติตามกฏบัตรสากลโลกแห่งสหประชาชาติ และเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกระดับผู้นำสูงสุด LEAD
 • Global Reporting Initiatives
  PTTGC ได้รับการรับรองความถูกต้องจาก Global Reporting Initiative G4 ซึ่งเป็นเกณฑ์ใหม่ และเป็นระดับสูงสุดในการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2557 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
 • FORBES GLOBAL 2000
  PTTGC ได้รับการจัดอันดับที่ 1033 จากการจัดอับดับ 2,000 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นจากทั่วโลก ประจำปี 2558 โดยพิจารณาจาก 4 ปัจจัย ได้แก่ ยอดขาย กำไร สินทรัพย์ และมูลค่าทางการตลาด
 • Petrochemical Company of The Year
  PTTGC ได้รับรางวัล Petrochemicals Company of The Year ประจำปี 2558 จากสถาบัน Petroleum Economist (ประเทศอังกฤษ)

รางวัลระดับประเทศ

 • Board of the Year 2015
  PTTGC ได้รับรางวัล คณะกรรมการแห่งปี 2558 – ดีเด่น เป็นปีที่ 2 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และอีก 6 องค์กรภาคเอกชนชั้นนำ
 • Prime Minister’s Industry Awards
  PTTGC ได้รับรางวัล Prime Minister’s Industry Awards 9 รางวัล ใน 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเภทการจัดการพลังงาน ประเภทการเพิ่มผลผลิต ประเภทการบริหารงานคุณภาพ และประเภทการบริหารความปลอดภัย จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • Carbon Footprint Reduction
  ผลิตภัณฑ์พลาสติกโพลีเอททิลีน (PE) สารอะโรเมติกส์ ผลิตภัฯฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและสารอีทอกซิเลททั้งหมดของกลุ่ม PTTGC ได้รับเครื่องหมายฉลาก ลดโลกร้อน จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้า ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม