คลิกเพื่อขยาย
บริษัทย่อย
TOCGC บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด
PPCL บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด www.pttphenol.com
GGC บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) www.ggcplc.com
TSCL บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จำกัด
Solution Creation บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด
NPC S&E บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส จำกัด www.npc-se.co.th
NPCSG บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นพีซี เอสแอนด์อี จำกัด www.npc-se.co.th
CH Inter PTT Chemical International Private Limited
PTTGC (Netherlands) PTTGC International (Netherlands) B.V.
PTTGC (USA) PTTGC International (USA) Inc.
PTTGC America Corporation PTTGC America Corporation
PTTGC America LLC PTTGC America LLC
Myriant Myriant Corporation www.myriant.com
PTTME บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด
Auria BioChemicals บริษัท ออเรีย ไบโอเคมิคอลส์ จำกัด
TTT บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด www.thaitank.com
Vencorex Vencorex Holding www.vencorex.com
PTTPM บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด www.pttpm.com
PTTPL บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด www.pttpls.com
บริษัทร่วมค้า
NatureWorks NatureWorks LLC www.natureworksllc.com
EOM บริษัท เอเมอรี่ โอลิโอเคมิคอลส์ www.emeryoleo.com
ESC Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd. www.emeryoleo.com
PTTAC บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด www.pttpm.com
PTTMCC บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด www.pttpls.com
บริษัทร่วม
ITT PT Indo Thai Trading www.indothaitrading.com
HMC บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ww.hmcpolymers.com
PTT Digital บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด www.pttdigital.com
GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) www.gpscgroup.com
VNT บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) www.vinythai.co.th
EFT บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด
PTTES บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด www.pttes.com
SPIG บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด sppetpack.com
บริษัทอื่น
PRS RAYONG บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
BSA บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด www.pttbsa.com
API Alliance Petrochemical Investment (Singapore) Private Limited
MHPC Mehr Petrochemical Company

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นที่สำคัญตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2560

  1. ณ วันที่ 26 มกราคม 2560 และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 Solution Creation ได้เข้าร่วมทุนใน SPIG ทำให้ Solution Creation ถือหุ้นใน SPIG ร้อยละ 25
  2. ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 หุ้น GGC เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2560 GGC ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน และบริษัทฯ ได้รับหุ้นคืนจากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน ทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน GGC ร้อยละ 72.29
  3. ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ได้ชำระการจ่ายเงินค่าหุ้น (Earn out Payment) ให้แก่ Perstorp Holding AB ทำให้ PTTGC (Netherlands) ถือหุ้นใน Vencorex ร้อยละ 90.82
  4. ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 PTT ICT ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT Digital)
  5. ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 การดำเนินการเข้าซื้อหุ้นรับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นรับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาเงินกู้ และรับโอนผลการศึกษาโครงการจาก PTT เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน PTTAC ร้อยละ 50, HMC ร้อยละ 41.44, PTTMCC ร้อยละ 50, PTTPL ร้อยละ 100, PTTPM ร้อยละ 100 และ PTTME ร้อยละ 100