ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลางและขั้นปลาย สร้างสรรค์จากนวัตกรรมล้ำหน้าที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและโอกาสในการขยายตลาดให้กับบริษัท โดยตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีอัตราการเติบโตสูง อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ ธุรกิจก่อสร้าง และพลาสติกเชิงวิศวกรรม
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Vencorex Holding ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 85
 
ผลิตภัณฑ์
  • โทลูอีน ไดไอโซไซยาเนต
  • เฮกซาเมทิลีน ไดไอโซไซยาเนตและอนุพันธ์