เคมีภัณฑ์จากธรรมชาติ

ธุรกิจเคมีภัณฑ์จากธรรมชาติ
กลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์จากธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไขมันพืชและสัตว์ ได้แก่ แฟตตี้แอลกอฮอล์ สาหรับใช้ในอุตสาหกรรมยา เครื่องสาอาง และอนามัยส่วนบุคคล และ เมทิลเอสเตอร์จากวัตถุดิบธรรมชาติ สาหรับผสมในไบโอดีเซลเพื่อ ใช้เป็นเคมีภัณฑ์ทดแทน ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ในอนาคต นอกจากนี้ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ นวัตกรรมใหม่ของอุตสาหกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ThaiOL 0898
Contact: PTT Global Chemical Plc.
(02) 265 - 8668
oleochemicals@pttgcgroup.com
Download Full Information
Product Specification

The specification of ThaiOL 0898

Test Description
Specified Range
Method
Quality control data td>
(Data which is used for quality release and is certified for each batch)
Appearance
Clear Liquid
Visual check
Color (APHA)
0- 10
In house Method Base on
ISO 6271-1:2004 (E)
Acid value (mg KOH/g)
0- 0.1
In house Method Base on
ISO 660-1996
ThaiOL 0810
Contact: PTT Global Chemical Plc.
(02) 265 - 8668
oleochemicals@pttgcgroup.com
Download Full Information
Product Specification

The specification of ThaiOL 0810

Test Description
Specified Range
Method
Quality control data
(Data which is used for quality release and is certified for each batch)
Appearance
Clear Liquid
Visual check
Color (APHA)
0- 10
In house Method Base on
ISO 6271-1:2004 (E)
Acid value (mg KOH/g)
0- 0.1
In house Method Base on
ISO 660-1996
ThaiOL 1098
Contact: PTT Global Chemical Plc.
(02) 265 - 8668
oleochemicals@pttgcgroup.com
Download Full Information
Product Specification

The specification of ThaiOL 1098

Test Description
Specified Range
Method
Quality control data
(Data which is used for quality release and is certified for each batch)
Appearance
Clear Liquid
Visual check
Color (APHA)
0- 10
In house Method Base on
ISO 6271-1:2004 (E)
Acid value (mg KOH/g)
0- 0.1
In house Method Base on
ISO 660-1996
ThaiOL 1298
Contact: PTT Global Chemical Plc.
(02) 265 - 8668
oleochemicals@pttgcgroup.com
Download Full Information
Product Specification

The specification of ThaiOL 1298

Test Description
Specified Range
Method
Quality control data
(Data which is used for quality release and is certified for each batch)
Appearance
Colourless
liquid to white solid
Visual check
Color (APHA)
0- 10
In house Method Base on
ISO 6271-1:2004 (E)
Acid value (mg KOH/g)
0- 0.1
In house Method Base on
ISO 660-1996
ThaiOL 1214
Contact: PTT Global Chemical Plc.
(02) 265 - 8668
oleochemicals@pttgcgroup.com
Download Full Information
Product Specification

The specification of ThaiOL 1214

Test Description
Specified Range
Method
Quality control data
(Data which is used for quality release and is certified for each batch)td>
Appearance
Colourless
liquid to white solid
Visual check
Color (APHA)
0- 10
In house Method Base on
ISO 6271-1:2004 (E)
Acid value (mg KOH/g)
0- 0.1
In house Method Base on
ISO 660-1996
ThaiOL 1216
Contact: PTT Global Chemical Plc.
(02) 265 - 8668
oleochemicals@pttgcgroup.com
Download Full Information
Product Specification

The specification of ThaiOL 1216

Test Description
Specified Range
Method
Quality control data
(Data which is used for quality release and is certified for each batch)
Appearance
Colourless
liquid to white solid
Visual check
Color (APHA)
0- 10
In house Method Base on
ISO 6271-1:2004 (E)
Acid value (mg KOH/g)
0- 0.1
In house Method Base on
ISO 660-1996
ThaiOL 1218
Contact: PTT Global Chemical Plc.
(02) 265 - 8668
oleochemicals@pttgcgroup.com
Download Full Information
Product Specification

The specification of ThaiOL 1218

Test Description
Specified Range
Method
Quality control data
(Data which is used for quality release and is certified for each batch) nbsp;
Appearance
Colourless
liquid to white solid
Visual check
Color (APHA)
0- 10
In house Method Base on
ISO 6271-1:2004 (E)
Acid value (mg KOH/g)
0- 0.1
In house Method Base on
ISO 660-1996
ThaiOL 1498
Contact: PTT Global Chemical Plc.
(02) 265 - 8668
oleochemicals@pttgcgroup.com
Download Full Information
Product Specification

The specification of ThaiOL 1498

Test Description
Specified Range
Method
Quality control data
(Data which is used for quality release and is certified for each batch)
Appearance
Colourless
liquid to white solid
Visual check
Color (APHA)
0- 10
In house Method Base on
ISO 6271-1:2004 (E)
Acid value (mg KOH/g)
0- 0.1
In house Method Base on
ISO 660-1996
ThaiOL 1698
Contact: PTT Global Chemical Plc.
(02) 265 - 8668
oleochemicals@pttgcgroup.com
Download Full Information
Product Specification

The specification of ThaiOL 1698

Test Description
Specified Range
Method
Quality control data
(Data which is used for quality release and is certified for each batch)
Appearance
White solid or pastilles
Visual check
Color (APHA)
0- 10
In house Method Base on
ISO 6271-1:2004 (E)
Acid value (mg KOH/g)
0- 0.1
In house Method Base on
ISO 660-1996
ThaiOL 1618
Contact: PTT Global Chemical Plc.
(02) 265 - 8668
oleochemicals@pttgcgroup.com
Download Full Information
Product Specification

The specification of ThaiOL 1618

Test Description
Specified Range
Method
Quality control data
(Data which is used for quality release and is certified for each batch)
Appearance
White solid or pastilles
Visual check
Color (APHA)
0- 10
In house Method Base on
ISO 6271-1:2004 (E)
Acid value (mg KOH/g)
0- 0.1
In house Method Base on
ISO 660-1996
ThaiOL 1618 (50/50)
Contact: PTT Global Chemical Plc.
(02) 265 - 8668
oleochemicals@pttgcgroup.com
Download Full Information
Product Specification

The specification of ThaiOL 1618 (50/50)

Test Description
Specified Range
Method
Quality control data
(Data which is used for quality release and is certified for each batch)
Appearance
White solid or pastilles
Visual check
Color (APHA)
0- 10
In house Method Base on
ISO 6271-1:2004 (E)
Acid value (mg KOH/g)
0- 0.1
In house Method Base on
ISO 660-1996
ThaiOL 1898
Contact: PTT Global Chemical Plc.
(02) 265 - 8668
oleochemicals@pttgcgroup.com
Download Full Information
Product Specification

The specification of ThaiOL 1898

Test Description
Specified Range
Method
Quality control data
(Data which is used for quality release and is certified for each batch)
Appearance
White solid or pastilles
Visual check
Color (APHA)
0- 10
In house Method Base on
ISO 6271-1:2004 (E)
Acid value (mg KOH/g)
0- 0.1
In house Method Base on
ISO 660-1996
Glycerine 99.5% MIN USP
Contact: PTT Global Chemical Plc.
(02) 265 - 8668
oleochemicals@pttgcgroup.com
Download Full Information
Product Specification

The specification of Glycerine 99.5% MIN USP

Specifications : Clear, Colorless, Odorless Liquid

Analysis Items
SPEC
REF. METHOD
Assay (%)
99.5 min
USP 30
Specific Gravity (25/25°C)
1.261 min
USP 30
Water (Karl Fischer, %)
0.5 max
USP 30
Related Product
Glycerine 99.5% MIN EP
Contact: PTT Global Chemical Plc.
(02) 265 - 8668
oleochemicals@pttgcgroup.com
Download Full Information
Product Specification

The specification of Glycerine 99.5% MIN EP

Specifications : Clear, Colorless, Odorless Liquid

Analysis Items
SPEC
REF. METHOD
Glycerine content (%)
99.5 min
Ph. EUR 5
Relative Density (20/20°C)
1.260-1.263
ASTM D 4052
Refractive index
1.470-1.475
Ph. EUR 5
Related Product
Methyl Ester
Contact: PTT Global Chemical Plc.
(02) 265 - 8668
oleochemicals@pttgcgroup.com
Download Full Information
Product Specification

The specification of Methyl Ester

Parameter
Unit
Guaranteed Specification
TOL typical specification
Ester Content
% by wt.
96.5 min
98.5
Density @ 15 C
kg/m3
860 to 900
875
Viscosity @ 40 C
mm2/s (cSt)
3.5 to 5.0
4.52
DEHYDOL® LS 12 TH
Contact: PTT Global Chemical Plc.
(02) 265 - 8668
EOEG@pttgcgroup.com
Download Full Information
Product Specification

The specification of DEHYDOL® LS 12 TH

General characterization

Chemical description

Alcohol C12-14 ethoxylate with approx. 12 Moles EO.

Polyoxythylene (12) Lauryl ether.

DEHYDOL® LS 10 TH
Contact: PTT Global Chemical Plc.
(02) 265 - 8668
EOEG@pttgcgroup.com
Download Full Information
Product Specification

The specification of DEHYDOL® LS 10 TH

General characterization

Chemical description

Alcohol C12-14 ethoxylate with approx. 10 Moles EO.

Polyoxyethylene (10) Lauryl ether

DEHYDOL® LS 9 TH
Contact: PTT Global Chemical Plc.
(02) 265 - 8668
EOEG@pttgcgroup.com
Download Full Information
Product Specification

The specification of DEHYDOL® LS 9 TH

General characterization

Chemical description

Alcohol C12-14 ethoxylate with approx. 9 Moles EO.

Polyoxyethylene (9) Lauryl ether

DEHYDOL® LT 07 TH
Contact: PTT Global Chemical Plc.
(02) 265 - 8668
EOEG@pttgcgroup.com
Download Full Information
Product Specification

The specification of DEHYDOL® LT 07 TH

General characterization

Chemical description

Alcohol C12-18 ethoxylate with approx. 7 Moles EO.

Polyoxyethylene (7) Alkyl ether

DEHYDOL® LS 7 TH
Contact: PTT Global Chemical Plc.
(02) 265 - 8668
EOEG@pttgcgroup.com
Download Full Information
Product Specification

The specification of DEHYDOL® LS 7 TH

General characterization

Chemical description

Alcohol C12-14 ethoxylate with approx. 7 Moles EO.

Polyoxyethylene (7) Lauryl ether

DEHYDOL® LS 5 TH
Contact: PTT Global Chemical Plc.
(02) 265 - 8668
EOEG@pttgcgroup.com
Download Full Information
Product Specification

The specification of DEHYDOL® LS 5 TH

General characterization

Chemical description

Alcohol C12-14 ethoxylate with approx. 5 Moles EO.

Polyoxyethylene (5) Lauryl ether

DEHYDOL® LS 3 TH
Contact: PTT Global Chemical Plc.
(02) 265 - 8668
EOEG@pttgcgroup.com
Download Full Information
Product Specification

The specification of DEHYDOL® LS 3 TH

General characterization

Chemical description

Alcohol C12-14 ethoxylate with approx. 3 Moles EO.

Polyoxyethylene (3) Lauryl ether

DEHYDOL® LS 2 TH
Contact: PTT Global Chemical Plc.
(02) 265 - 8668
EOEG@pttgcgroup.com
Download Full Information
Product Specification

The specification of DEHYDOL® LS 2 TH

General characterization

Chemical description

Alcohol C12-14 ethoxylate with approx. 2 Moles EO.

Polyoxyethylene (2) Lauryl ether

DEHYDOL® LS 1 TH
Contact: PTT Global Chemical Plc.
(02) 265 - 8668
EOEG@pttgcgroup.com
Download Full Information
Product Specification

The specification of DEHYDOL® LS 1 TH

General characterization

Chemical description

Alcohol C12-14 ethoxylate with approx. 1 Moles EO.

Polyoxyethylene (1) Lauryl ether

Back