อะโรเมติกส์

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ โดยมีหน่วยผลิตอะโรเมติกส์จำนวน 2 หน่วย ได้แก่ โรงงานอะโรเมติกส์ หน่วยที่ 1 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และโรงงานอะโรเมติกส์ หน่วยที่ 2 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล จังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์

กำลังการผลิตผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์รวมทั้งสิ้น 2,259,000 ตันต่อปี โดยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ได้แก่ เบนซีน พาราไซลีน ไซโคลเฮกเซน ออร์โธไซลีน โทลูอีน และ มิกซ์ไซลีนส์

ประกอบด้วย:
อะโรเมติกส์ หน่วยที่ 1
(ตัน/ปี)
อะโรเมติกส์ หน่วยที่ 2
(ตัน/ปี)
รวม
(ตัน/ปี)
SDS
พาราไซลีน
540,000
655,000
1,195,000
Download
เบนซีน
307,000
355,000
662,000
Download
ไซโคลเฮกเซน
200,000
-
200,000
Download
ออร์โธไซลีน
66,000
-
66,000
 
มิกซ์ไซลีนส์
76,000
-
76,000
Download
โทลูอีน
-
60,000
60,000
Download
รวม
1,189,000
1,070,000
2,259,000