นวัตกรรมของบริษัทฯ

  • นวัตกรรมสู่อนาคต
  • การบวนการพัฒนาด้านนวัตกรรม

วิสัยทัศน์

มีผลงานการวิจัยและพัฒนาเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทฯ และส่งเสริม การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ

จากการพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัย ทำให้เราต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีเพื่อสุขภาพและความยั่งยืนในอนาคต

วัตถุดิบทางเลือกใหม่

โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคตในการใช้วัตถุดิบทางเลือกใหม่สำหรับการผลิตสารเคมี อันเป็นความสามารถทางเทคโนโลยีใหม่เพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว

การพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิต

เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ให้สามารถแข่งขันได้และเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ จะเติมเต็มสมรรถนะของกระบวนการร่วมกันกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตผ่านการทำ Process Optimization

การพัฒนาสารอนุพันธ์

โดยการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่โดยการต่อยอดจากโมเลกุลที่มีอยู่แล้วในสายการผลิตของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าให้กับสารเคมีพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการให้หลากหลายมากขึ้น

การพัฒนาสมรรถนะหรือฟังก์ชั่นใหม่ของวัสดุ

โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าและสร้างคุณค่าสู่ตลาด และการพัฒนาวัสดุสมรรถนะสูงเพื่อตอบสนองตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้นจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

บริษัทฯ ตระหนักถึงความซับซ้อน ความไม่แน่นอน ตลอดจนความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อนวัตกรรมของบริษัทฯ จึงได้กำหนดกระบวนการในการพิจารณาโครงการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมโดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมด้านต่างๆ ตั้งแต่เทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา ความคุ้มครองด้านการลงทุน ไปจนถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม