วีดิทัศน์ “ต้นไม้ของพ่อ”

จัดทำขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสที่ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. และโรงโอเลฟินส์แห่งแรกของประเทศไทย ณ บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ  จำกัด ซึ่งปัจจุบัน คือ  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะขอก้าวเดินตามรอย “พ่อ” ด้วยก้าวย่างที่ยั่งยืนสืบไป