เลือกประเภท:

กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสาธารณูปการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสาธารณูปการ ประกอบด้วย หน่วยงานโรงกลั่นน้ำมัน และหน่วยงานคลังรับส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ โดยหน่วยงานโรงกลั่นน้ำมันเป็นผู้ดำเนินการโรงกลั่นน้ำมันแบบ Complex มีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบและคอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์เรลต่อวัน และดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ทั้งหมดจะถูกส่งไปที่หน่วยงานคลังรับส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะดำเนินการจัดเก็บและส่งมอบให้กับลูกค้าต่อไป

สำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปที่หน่วยงานโรงกลั่นน้ำมันสามารถผลิตได้และการนำไปใช้ประโยชน์ มีรายละเอียด ดังตารางด้านล่าง

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม การนำไปใช้ประโยชน์ทั่วไป
น้ำมันสำเร็จรูปชนิดเบา ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ แอลพีจี - ใช้เป็นเชื้อเพลิง
- ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (โรงงานโอเลฟินส์)
  แนฟทาชนิดเบา - ใช้เป็นสารองค์ประกอบในการผลิตน้ำมันเบนซิน
- ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (โรงงานโอเลฟินส์)
  รีฟอร์เมท - ใช้เป็นสารองค์ประกอบในการผลิตน้ำมันเบนซิน
- ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (โรงงานอะโรเมติกส์)
น้ำมันสำเร็จรูปกึ่งหนักกึ่งเบา น้ำมันอากาศยาน - ใช้เป็นเชื้อเพลิงอากาศยาน
  น้ำมันดีเซล - ใช้เป็นเชื้อเพลิงทั้งในภาคอุตสาหกรรม และภาคการขนส่ง
น้ำมันสำเร็จรูปชนิดหนัก น้ำมันเตา - ใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม และการขนส่งทางทะเล