เลือกประเภท:

บรรจุภัณฑ์

PTTGC มีความเชี่ยวชาญและแข็งแกร่งในด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นวัตกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งมีความทนทานและยืดหยุ่น สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพละสอดคล้องกับการส่งเสริมความยั่งยืน