เลือกประเภท:

กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์

กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ ประกอบด้วย โรงงานโอเลฟินส์ 1 (สาขา 2), โรงงานโอเลฟินส์ 2 (สาขา 3) และโรงงานโอเลฟินส์ 3 (สาขา 11) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ โดยจำหน่ายให้แก่กลุ่มโรงงานปิโตรเคมีขั้นต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ มีกำลังการผลิตสารโอเลฟินส์ รวมทั้งสิ้น 2,890,000 ตันต่อปี แบ่งเป็นการผลิตเอทิลีนรวม 2,366,000 ตันต่อปี และโพรพิลีนรวม 524,000 ตันต่อปี

นอกจากนี้ โรงงานโอเลฟินส์ของบริษัทฯ ยังสามารถผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้ ได้แก่ ไพโรไลซิส แก๊สโซลีน (Pyrolysis Gasoline) มิกซ์ซี 4 (Mixed C4) เทลก๊าซ (Tail Gas) แครกเกอร์บอททอม (Cracker Bottom) และไฮโดรเจน (Hydrogen) ซึ่งบริษัทฯ สามารถนำผลิตภัณฑ์พลอยได้เหล่านี้ไปเพิ่มมูลค่าจากการ Synergy  กับโรงกลั่นน้ำมัน และ โรงงานอะโรเมติกส์  เช่น  การนำไพโรไลซิสแก๊สโซลีนไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ เป็นต้น

อีกทั้ง หน่วยผลิตบิวทาไดอีนและบิวทีน-1 ของโรงงานโอเลฟินส์ 1 ยังสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์พลอยได้ให้กับมิกซ์ซี 4 โดยการผลิตบิวทาไดอีนรวม 75,000 ตันต่อปี และบิวทีน-1 รวม 25,000 ตันต่อปี ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะนำไปต่อยอดเป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมปลายน้ำ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

คลิกเพื่อขยาย

รูปแสดงการนำผลิตภัณฑ์จากโรงโอเลฟินส์ไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในธุรกิจปลายน้ำ