เลือกประเภท:

กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์

กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ประกอบด้วย โรงงานผลิตสารอะโรเมติกส์แห่งที่ 1 และโรงงานผลิตสารอะโรเมติกส์แห่งที่ 2 มีกำลังการผลิตสารอะโรเมติกส์รวมทั้งสิ้น 2,259,080 ตันต่อปี

ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ที่ได้จากการผลิต ได้แก่ เบนซีน พาราไซลีน ไซโคลเฮกเซน ออร์โธไซลีน โทลูอีน และ มิกซ์ไซลีนส์ ซึ่งผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์เหล่านี้สามารถนำไปต่อยอดเป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมปลายน้ำ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอกนิกส์ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังสามารถผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่สำคัญ ได้แก่ 1) ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและแนฟทาชนิดเบา ซึ่งสามารถใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงานโอเลฟินส์ และ 2) คอนเดนเสทเรซิดิว ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับโรงกลั่นน้ำมันเพื่อกลั่นแยกเป็นน้ำมันอากาศยาน น้ำมันดีเซลและน้ำมันเตา เป็นต้น

คลิกเพื่อขยาย

รูปแสดงการนำผลิตภัณฑ์จากโรงอะโรเมติกส์ไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในธุรกิจปลายน้ำ