Our Focus

คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภค ให้รองรับกับกลยุทธ์การพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ

จากแนวโน้มการแข่งขันทางธรุกิจของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ขยายตัวมากขึ้นและการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่แปรเปลี่ยนไปอย่าง รวดเร็ว รวมถึงความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของผู้บริโภคส่งผลให้ บริษัทฯ ปรับแนวทางการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในด้านกระบวนการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่เพิ่มคุณค่าในเชิงพาณิชย์ โดยคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมทั้งสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วน ได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน และรองรับกับกลยุทธ์ของประเทศใน การพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Thailand’s Eastern Economic Corridor: EEC) เพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจในด้านเชื้อเพลงชีวภาพ (Biofuels) และไบโอเคมคิอล (Biochemicals)

นวัตกรรมสู่อนาคต

เพื่อให้บริษัทฯ รักษาความสามารถทางการแข่งขันท่ามกลางความท้าทายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงวางกลยุทธ์ด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสามกลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี้

กลุ่มธุรกิจปัจจุบัน

 • Upstream Process Technology
 • Upstream Products
 • Polymers Products
 • Polyolefin Catalysts
 • Downstream Technology

มุ่งเน้นด้านการรักษาและการเพิ่มพูนขีดความสามารถทางการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจฯ ผ่านการดำเนินงานวิจัยทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและลิตภัณฑ์ของกลุ่มธุรกิจต้นน้ำและปลายน้ำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตัวเร่งปฏิกิริยาในกลุ่มพอลิเมอร์เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ตลาดและความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน

กลุ่มธุรกิจที่กำลังเติบโต

 • Compounding
 • Polyurethane Technology
 • Bio-based Chemicals & Bioplastics
 • Performance Chemicals & Materials for Growth

มุ่งเน้นด้านการผสานความร่วมมือกับเครือข่ายนวัตกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจ ทั้งทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกคอมเปาวด์ โพลียูรีเธน เคมีภัณฑ์และพลาสติกชีวภาพ ตลอดจนเคมีภัณฑ์และวัสดุประสิทธิภาพสูงอื่นๆ

กลุ่มธุรกิจใหม่

 • Advanced Materials
 • Materials for Clean & Green Technology
 • Specialty Chemicals/Materials

มุ่งเน้นด้านการพัฒนาวัสดุขั้นสูง วัสดุสำหรับเทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเคมีภัณฑ์และวัสดุชนิดพิเศษ เพื่อเป็นการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ตามแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกและตลาด ทั้งนี้ครอบคลุมตั้งแต่การหากลุ่มลูกค้าถึงการหาตลาดใหม่ๆ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรด้านวิจัยพัฒนาให้สอดรับกับเป้าหมายอย่างชัดเจน และดำเนินการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรและเครือข่ายด้านวิจัยพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินงานด้านวิจัยพัฒนา ตลอดถึงการต่อยอดทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และเครือข่ายด้านการตลาดกับพันธมิตรภายนอก ให้สามารถผลักดันงานวิจัยพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ทั้งภายในและต่างประเทศได้อย่างก้าวกระโดด สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ

กระบวนการพัฒนาด้านนวัตกรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความซับซ้อน ความไม่แน่นอน ตลอดจนความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อนวัตกรรมของบริษัทฯ จึงได้กำหนดกระบวนการในการพิจารณาโครงการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมโดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมด้านต่างๆ ตั้งแต่เทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา ความคุ้มครองด้านการลงทุน ไปจนถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

"If you believe, you can achieve"

"Ways to create our future"

"Try if you fail, but never fail to try"

"Always make the future bigger than the past"

"It’s blueprint for our future"

"Leverage our customers with our experience"