หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 • 1.
  ปฏิบัติหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
 • 2.
  ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบัติที่สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • 3.
  สนับสนุนการจัดให้กรรมการ / ผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
 • 4.
  จัดอบรม/ปฐมนิเทศตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
 • 5.
  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ บริษัทฯ และผู้บริหารควรรับทราบ
 • 6.
  จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
 • 7.
  ทำหน้าที่จัดทำ และจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือ นัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
นางวราวรรณ ทิพพาวนิช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท
 • คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • PTT Harvard Business School Leadership Development Program II (2557)
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 57/2014
  หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 15/2014
  หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 10/2014
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 190/2014 และ
  หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่น 2/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท PTT Chemical International Private Limited
 • ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 2558 - 2559 กรรมการ บริษัท PTT Chemical International (Asia Pacific ROH) Limited
 • ม.ค. 2557 – ธ.ค. 2557 ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค. 2554 – ธ.ค. 2556 ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานแผนและกลยุทธ์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - ต.ค. 2554 ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานวางแผนองค์กร บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)