หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 • 1.
  ปฏิบัติหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
 • 2.
  ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบัติที่สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • 3.
  สนับสนุนการจัดให้กรรมการ / ผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
 • 4.
  จัดอบรม/ปฐมนิเทศตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
 • 5.
  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ บริษัทฯ และผู้บริหารควรรับทราบ
 • 6.
  จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
 • 7.
  ทำหน้าที่จัดทำ และจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือ นัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

นอกจากนี้ นางวราวรรณ ทิพพาวนิช ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และยังทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Corporate Compliance) ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนด้วย

ประวัติการศึกษา และข้อมูลการอบรมของเลขานุการบริษัท
นางวราวรรณ ทิพพาวนิช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท
อายุ: 52 ปี
 • คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • PTT Harvard Business School Leadership Development Program II (2557)
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 57/2014
  หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 15/2014
  หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 10/2014
  และหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 190/2014
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท PTT Chemical International Private Limited
 • กรรมการ บริษัท PTT Chemical International (Asia Pacific ROH) Limited