นโยบายการกำกับดูแลการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงออกที่ชัดเจนและเป็นทางการ ของแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินธุรกิจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้กับผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงเพื่อเป็นการต่อยอดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) ขึ้น โดยยึดมั่นและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ อันเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

 • 1. นโยบายการสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และไม่กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนการป้องกันการผูกขาด
  กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันการผูกขาด หรือกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าเสรีและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติหรือเอาเปรียบผู้อื่น โดยยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันการผูกขาด หรือกฎหมายการแข่งขันทางการค้า เป็นหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
 • 2. นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน
  กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Corruption) การให้หรือรับสินบน (Bribery) กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน โดยถือว่าการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกระดับจะต้องต่อต้านและละเว้นการกระทำเช่นว่านั้น
 • 3. นโยบายการปฏิบัติตนและการเคารพสิทธิมนุษยชน
  กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล เคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญกับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครอง ทั้งโดยกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ
 • 4. นโยบายการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
  กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล มุ่งมั่นที่จะปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มเป็นเจ้าของ ให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือการถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 • 5. นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
  กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล มุ่งมั่นที่จะป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จึงได้กำหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม การให้ความสำคัญต่อการสอดส่องดูแลและให้เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ หากมีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงดูแลให้มีการบันทึกรายการและข้อเท็จจริง ทางการเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ ให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศกำหนด
 • 6. นโยบายการปกป้องรักษาและการใช้อย่างถูกต้องซึ่งข้อมูลข่าวสาร
  กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับของข้อมูลโดยยึดถือหลักกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ที่จะไม่นำข้อมูลของกลุ่มบริษัทฯ ข้อมูลของลูกค้า/คู่ค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ไปเปิดเผยหรือใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์อย่างอื่น อันนอกเหนือไปจากที่ได้รับอนุญาตหรือนอกเหนือไปจากที่ได้เข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อกัน โดยเคารพหลักเกณฑ์ดังกล่าว ภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ
 • 7. นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ประสงค์ให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความราบรื่น และถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ดำรงคงไว้ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยอันเป็นหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานต้องเคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในทุกภูมิภาคหรือทุกประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นทำการส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถตระหนักรู้และเข้าใจนโยบาย รวมถึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกคน ที่จะต้องดำเนินการภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของตน เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานนี้ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงานทุกคน หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย หรือ ไม่แน่ใจในสถานะทางกฎหมาย การขอคำปรึกษาจากหัวหน้างาน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงาน กำกับดูแลการปฏิบัติงาน หรือ หน่วยงานกฎหมาย เป็นสิ่งที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง

ช่องทางการติดต่อ
หากท่านต้องการติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับนโยบายการสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและไม่กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนการป้องกันการผูกขาด สามารถติดต่อผ่าน corporatecompliance@pttgcgroup.com
นโยบายการกำกับดูแลการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขนาดไฟล์ : 582 KB