เอกสารสำคัญ

หนังสือรับรอง
ขนาดไฟล์ : 4 MB
ดาวน์โหลด PDF
หนังสือบริคณห์สนธิ
ขนาดไฟล์ : 28 KB
ดาวน์โหลด PDF
ข้อบังคับของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ขนาดไฟล์ : 545 KB
ดาวน์โหลด PDF