สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่