รายละเอียดเพื่อติดต่อ

 • ที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่
 •  สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14 – 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์ : 02 265-8400
  โทรสาร : 02 265-8500
 • 01สาขาที่ 1 สำนักงานระยอง
  เลขที่ 59 ถนนราษฎร์นิยม ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
  โทรศัพท์ : 038 994-000
  โทรสาร : 038 994-111
 • 02สาขาที่ 2 โรงโอเลฟินส์ 1
  เลขที่ 14 ถนนไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
  โทรศัพท์ : 038 994-000
  โทรสาร : 038 994-111
 • 03สาขาที่ 3 โรงโอเลฟินส์ 2
  เลขที่ 9 ถนนไอ-สี่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
  โทรศัพท์ : 038 994-000
  โทรสาร : 038 994-111
 • 04สาขาที่ 4 โรงอะโรเมติกส์ 1
  เลขที่ 4 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
  โทรศัพท์ : 038 971-000
  โทรสาร : 038 994-111
 • 05สาขาที่ 5 โรงอะโรเมติกส์ 2
  เลขที่ 98/9 ถนนหลวงสายระยอง–สาย 3191 นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
  โทรศัพท์ : 038 971-000
  โทรสาร : 038 994-111
 • 06สาขาที่ 6 โรงกลั่นน้ำมัน
  เลขที่ 8 ถนนไอ-แปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
  โทรศัพท์ : 038 971-000
  โทรสาร : 038 994-111
 • 07สาขาที่ 7
  ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์
  เลขที่ 19 ถนนโรงปุ๋ย นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
  โทรศัพท์ : 038 994-000
  โทรสาร : 038 994-111
 • 08สาขาที่ 8
  คลังสำรองอะโรเมติกส์
  เลขที่ 11 ถนนไอ-สี่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
  โทรศัพท์ : 038 971-000
  โทรสาร : 038 994-111
 • 09สาขาที่ 9 แล็บเซอร์วิสเซ็นเตอร์
  เลขที่ 24/9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
  โทรศัพท์ : 038 994-000
  โทรสาร : 038 994-111
 • 10สาขาที่ 10 พีทีทีจีซีสิบ
  เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 3,10
  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์ : 02 2265-8400
  โทรสาร : 02 2265-8500
 • 11สาขาที่ 11 โรงโอเลฟินส์ 3
  เลขที่ 8 ถนนผาแดง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
  โทรศัพท์ : 038 994-000
  โทรสาร : 038 976-205
 • 12สาขาที่ 12 โรงโพลีเอททิลีน
  เลขที่ 8 ถนนไอ-สิบ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
  โทรศัพท์ : 038 994-000
  โทรสาร : 038 976-977
 •   สำนักงานใหญ่
  ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14 – 18
 • 01สำนักงานระยอง
 • 02โรงโอเลฟินส์ 1
 • 03โรงโอเลฟินส์ 2
 • 04โรงอะโรเมติกส์ 1
 • 05โรงอะโรเมติกส์ 2
 • 06โรงกลั่นน้ำมัน
 • 07ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์
 • 08คลังสำรองอะโรเมติกส์
 • 09แล็บเซอร์วิสเซ็นเตอร์
 • 10เอ คิว เอ เซ็นเตอร์
 • 11โรงโอเลฟินส์ 3
 • 12โรงโพลีเอททิลีน