• DOW JONES SUSTAINABILITY INDICES

    จากการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ PTTGC ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทชั้นนำในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) กลุ่ม Chemicals Sector ประจำปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • UN GLOBAL COMPACT LEAD LEVEL

    PTTGC ปฏิบัติตามกฎบัตรสากลโลก แห่งสหประชาชาติ และเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกระดับผู้นำสูงสุด LEAD