• DOW JONES SUSTAINABILITY INDICES

    PTTGC ได้รับการคัดเลือกให้ติดอยู่ใน อันดับที่ 3 ในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) กลุ่ม Chemicals Sector ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

  • UN GLOBAL COMPACT LEAD LEVEL

    PTTGC ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามเกณฑ์สูงสุดของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาขาติ เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ประการ