บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทย่อย

TOCGC บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด
PPCL บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
GGC บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
TFA บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอลส์ จำกัด
TSCL บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จำกัด
Solution Creation บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด
NPC S&E บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส จำกัด
NPCSG บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นพีซี เอสแอนด์อี จำกัด
CH Inter PTT Chemical International Private Limited
PTTGC (Netherlands) PTTGC International (Netherlands) B.V.
PTTGC (USA) PTTGC International (USA) Inc.
PTTGC America Corporation PTTGC America Corporation
PTTGC America LLC PTTGC America LLC
Myriant Myriant Corporation
PTTME บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด
Auria BioChemicals บริษัท ออเรีย ไบโอเคมิคอลส์ จำกัด
TTT บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด
Vencorex Vencorex Holding

บริษัทร่วมค้า

NatureWorks NatureWorks LLC
EOM Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.
ESC Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd.
PTTPM บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
PTTPL บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
TEX บริษัท ไทยอีทอกซีเลท จำกัด

บริษัทร่วม

ITT PT Indo Thai Trading
PTTICT บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด
GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
VNT บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
EFT บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด
PTTES บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด
TETSO บริษัท ไทยอีสเทิร์น ท้อปซีดส์ ออยล์ จำกัด

บริษัทอื่น

PRSRAYONG บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
BSA บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
API Alliance Petrochemical Investment (Singapore) Private Limited
MHPC Mehr Petrochemical Company
หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นที่สำคัญในปี 2559
  1. ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  2. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 GGC เข้าซื้อหุ้น TEX ทั้งหมดจากบริษัทฯ ส่งผลให้ GGC ถือหุ้นใน TEX ร้อยละ 50
  3. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้จดทะเบียนยกเลิก Bio Spectrum
  4. ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 NPC S&E ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นพีซี เอสแอนด์อี จำกัด ทำให้ NPC S&E ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน NPCSG
  5. ณ วันที่ 23 กันยายน 2559 ได้มีการจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน PRS RAYONG ร้อยละ 50
  6. ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 GGC ได้ลงทุนในบริษัท TETSO ในสัดส่วนร้อยละ 30
  7. ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ได้จดทะเบียนเลิก AP ROH