บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทย่อย

TOCGC บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด
PPCL บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
GGC บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
TFA บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอลส์ จำกัด
TSCL บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จำกัด
Solution Creation บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด
NPC S&E บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล
เซอร์วิส จำกัด
NPCSG บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นพีซี เอสแอนด์อี จำกัด
CH Inter PTT Chemical International Private Limited
PTTGC (Netherlands) PTTGC International (Netherlands) B.V.
PTTGC (USA) PTTGC International (USA) Inc.
AP ROH บริษัท ปตท. เคมิคอล อินเตอร์เนชั่นแนล (สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค เอเชีย แปซิฟิค) จำกัด
PTTGC America Corporation PTTGC America Corporation
PTTGC America LLC PTTGC America LLC
Myriant Myriant Corporation
PTTME บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด
Auria BioChemicals บริษัท ออเรีย ไบโอเคมิคอลส์ จำกัด
TTT บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด
TEX* บริษัท ไทยอีทอกซีเลท จำกัด
Vencorex Vencorex Holding
NatureWorks* NatureWorks LLC
EOM* Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.
ESC* Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd.

* บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน

บริษัทร่วม

ITT PT Indo Thai Trading
BSA บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
PTTICT บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด
GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
PTTPM บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
PTTPL บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
VNT บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
EFT บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด
PTTES บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด

บริษัทอื่น

API Alliance Petrochemical Investment (Singapore)
Private Limited
MHPC Mehr Petrochemical Company
หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นที่สำคัญในปี 2559
 1. ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 2. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 GGC เข้าซื้อหุ้น TEX ทั้งหมดจากบริษัทฯ ส่งผลให้ GGC ถือหุ้นใน TEX ร้อยละ 50
 3. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้จดทะเบียนยกเลิก Bio Spectrum
 4. ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 NPC S&E ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นพีซี เอสแอนด์อี จำกัด ทำให้ NPC S&E ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นพีซี เอสแอนด์อี จำกัด
หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นที่สำคัญในปี 2558
 1. ณ วันที่ 24 เมษายน 2558 บริษัท ไบโอ ครีเอชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด
 2. ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 หุ้น GPSC ได้เริ่มมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจำนวนหุ้นที่เสนอขายคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นชำระแล้ว จึงส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 30.31 เป็นร้อยละ 22.73
 3. ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ และ Solution Creation เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 24 และร้อยละ 1 ใน PTTPM ตามลำดับส่งผลให้บริษัทฯถือหุ้นใน PTTPM เป็นร้อยละ 49
 4. ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ และ Solution Creation เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 49 และร้อยละ 1 ใน PTTPL ตามลำดับส่งผลให้บริษัทฯถือหุ้นใน PTTPL เป็นร้อยละ 49
 5. ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ได้มีการจัดตั้งบริษัท PTTGC America Corporation และบริษัท PTTGC America LLC ทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน PTTGC America Corporation และ PTTGC America Corporation ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน PTTGC America LLC
 6. ณ วันที่ 10 กันยายน 2558 CH Inter ถือหุ้นทั้งหมดใน Myriant
 7. ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)