เหตุการณ์สำคัญ

 • 3 มีนาคม 2559
  กลุ่มบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล น้อมเกล้าฯ ถวายถังนํ้าสะอาด InnoPlus
  กลุ่มบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล น้อมเกล้าฯ ถวายถังนํ้าสะอาด InnoPlus กลุ่มบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล น้อมเกล้าฯ ถวายถังนํ้าสะอาด InnoPlus ขนาด 1,500 ลิตร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายเงินสร้างฐานคอนกรีตสําหรับจัดตั้งถังนํ้าเพื่อสนับสนุนโครงการ “ปันนํ้าใจ ให้นํ้าดื่ม เฉลิมพระเกียรติ” สําหรับเก็บสํารองนํ้าสะอาดไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยและเด็กนักเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดาร นอกจากนี้ ยังมอบถังนํ้าสะอาด InnoPlus ให้กับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ มูลนิธิอนุรักษาป่ารอยต่อ 5 จังหวัด กระทรวงพลังงาน เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่พื้นที่ประสบภัยแล้งทั่วประเทศไทย
  13 มิถุนายน 2559
  การหยุดเดินเครื่องโรงงานโอเลฟินส์หน่วยที่ 3
  บริษัทฯ ได้หยุดเดินเครื่องโรงงานโอเลฟินส์ หน่วยที่ 3 เพื่อซ่อมแซม อุปกรณ์ Coil ในหน่วย Furnace เนื่องจากมีความจําเป็นในการใช้ ระยะเวลาการสั่งอุปกรณ์เพื่อนํามาติดตั้ง โดยกําลังการผลิต ผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ ในไตรมาส 2 และ 3 ปี 2559 จะเฉลี่ยอยู่ที่ 84% และ 92% ตามลําดับ
  24 มิถุนายน 2559
  การลงนามในโครงการความร่วมมือทางการวิจัย
  บริษัทฯ ลงนามในโครงการความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระหว่างภาคอุตสาหกรรมในกลุ่ม ปตท. 5 บริษัท และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และร่วมกันพัฒนางานวิจัยไปสู่ความเป็นเลิศ
  1 กรกฎาคม 2559
  ปันนํ้าใจเพื่อผู้ป่วยยากไร้ และด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช
  บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ร่วมปันนํ้าใจ สมทบทุนกองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ และด้อยโอกาส โดยบริษัทฯ ได้มอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Bio Plastic ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และสมทบเงินเพื่อสาธารณประโยชน์แก่สังคม แก่โรงพยาบาลศิริราช
  3 สิงหาคม 2559
  ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกในเมียนมา
  บริษัทฯ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัท เอส พี เพ็ทแพค จํากัด เพื่อพัฒนาตลาดบรรจุภัณฑ์ในเมียนมา โดยให้ความสําคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกให้มีความแข็งแกร่ง และสามารถขยายธุรกิจไปยังประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม)
  11 สิงหาคม 2559
  ร่วมเปิดโครงการ “สายใยซั้งเชือก PTTGC”
  บริษัทฯ ร่วมกับจังหวัดระยอง สํานักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 และ สํานักงานประมงจังหวัดระยอง นักวิชาการ ตลอดจนชุมชนชายฝั่ง และสมาคมประมงพื้นบ้านเรือเล็ก จังหวัดระยอง จํานวน 30 กลุ่มในเขต 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง อําเภอแกลง และอําเภอบ้านฉาง ในการจัดทําซั้งเชือกจํานวน 70 กอง และซั้งกอ เพื่อเพิ่มแหล่งทรัพยากรและระบบนิเวศในทะเลบริเวณอ่าวระยอง สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยและอนุบาลสัตว์นํ้าขนาดเล็กตลอดแนวชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง สอดคล้องตามแผนงานบริหารจัดการฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลพื้นที่อ่าวระยองของจังหวัด รวมระยะทางทั้งสิ้นกว่า 120 กิโลเมตร
  13 กันยายน 2559
  การลงนามร่างข้อตกลงเบื้องต้นในการร่วมพัฒนาผลิตเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ
  บริษัทฯ ได้ลงนามร่างข้อตกลงเบื้องต้น (HOA) กับบริษัท Kuraray Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษชั้นนําของโลกสัญชาติญี่ปุ่น และบริษัท Sumitomo Corporation ซึ่งเป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศสัญชาติญี่ปุ่นที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในรายละเอียดการออกแบบวิศวกรรม (FEED: Front-End Engineering Design) ของโครงการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรมชั้นสูงประเภท High-Heat Resistant Polyamide-9T (PA9T) และ Hydrogenated Styrenic Block Copolymer (HSBC) ในประเทศไทย
  22-24 กันยายน 2559
  ร่วมงาน PROPAK MYANMAR 2016 พร้อมบุกตลาด CLMV
  บริษัทฯ ร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกของบริษัทฯ กับผู้ค้าของเมียนมาในงาน PROPAK MYANMAR 2016 เพื่อบุกตลาด CLMV โดยตั้งเป้าให้มีส่วนแบ่งการตลาดที่ 30% ภายใน 5 ปี
  5 ตุลาคม 2559
  การออกและเสนอขายหุ้นของบริษัทย่อยต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของบริษัท GGC
  บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (GGC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ยื่นแบบคําขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และยื่นคําขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของGGC ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นของบริษัทย่อยต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
  17 ตุลาคม 2559
  การร่วมทุนจัดตั้ง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
  บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนจัดตั้ง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด เพื่อช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและชุมชนระยองให้มีความเข้มแข็ง โดยเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
 • 9 เมษายน 2558
  การลงนาม MOU โครงการความร่วมมือระหว่าง PTTGC, TRC และ TPBI
  บริษัทฯ ลงนาม MOU โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับถุงรับบริจาคโลหิตและพลาสติกทางการแพทย์ ร่วมกับ สภากาชาดไทย และบริษัทอุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด ร่วมกับ สภากาชาดไทย และบริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด เพื่อศึกษาและพัฒนานวัตกรรมพลาสติกเพื่อวงการแพทย์และทดแทนการนำเข้า โดยบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันการระเหยของของเหลวที่อยู่ภายในถุงรับบริจาคโลหิต ป้องกันการทำปฏิกิริยากับอากาศภายนอก เพื่อให้ความเข้มข้นและคุณสมบัติของน้ำยาเป็นไปตามมาตรฐาน นับเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศเป็นครั้งแรก โดยใช้เม็ดพลาสติกชนิด LLDPE Metallocene ภายใต้แบรนด์ InnoPlus
  24 เมษายน 2558
  การจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด
  บริษัท ไบโอ ครีเอชั่น จำกัด (บริษัทย่อยที่ PTTGC ถือหุ้นร้อยละ 100) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด
 • 2 มกราคม 2557
  การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นใน Myriant
  บริษัท Myriant Corporation ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ผ่านทางบริษัท PTT Chemical International Private Limited ได้ทำการซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 3,406,569 หุ้น และได้ลดหุ้นทุนที่นำออกจำหน่าย และที่มีอยู่ในมือของผู้ถือหุ้นของ Myraint และทำการยกเลิกหุ้นจำนวนดังกล่าว มีผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน Myriant เป็น ร้อยละ 84.77
  13 มกราคม 2557
  การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
  บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) จากกรณีการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเตรียมการและจัดซ้อมอย่างสม่ำเสมอ ทำให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานในที่อื่นๆ ได้ และบริษัทฯ ยังสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ
  23 มกราคม 2557
  รับมอบใบรับรองค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
  โรงโอเลฟินส์ ไอ-หนึ่ง ได้รับมอบใบรับรองค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุต พริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม (Carbon Footprint for Organization) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
  20 กุมภาพันธ์ 2557
  การลงนาม Letter of Intent เพื่อบันทึกหลักการและขอบเขตของความร่วมมือทางธุรกิจ
  บริษัทฯ ลงนาม Letter of Intent (LOI) กับ Sinochem Group เพื่อบันทึกหลักการและขอบเขตของความร่วมมือทางธุรกิจ ในการดำเนินการศึกษาโอกาสความร่วมมือในธุรกิจปลายน้ำของโอเลฟินส์ (Cracker Downstream) การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค การดำเนินงานในการพัฒนาโครงการปิโตรเคมี และการพัฒนาความร่วมมือไปสู่การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนด้านการวิจัยและพัฒนาการขายและการตลาดผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์เกรดพิเศษ รวมถึงการร่วมจัดตั้งศูนย์บริการลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
  27 พฤษภาคม 2557
  การลงนาม MOU โครงการความร่วมมือระหว่าง CPRAM และ PTTGC
  บริษัทฯ ลงนามโครงการความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (CPRAM) เพื่อปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์พลาสติก ให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภคได้สูงสุด และเพื่อขยายตลาดเม็ดพลาสติกไปสู่อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
  23 มิถุนายน 2557
  การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน PT Indo Thai Trading
  บริษัท PTT Chemical International Private Limited (CH Inter) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 100 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน PT Indo Thai Trading (ITT) ร่วมกับ PT Pertamina Patra Niaga (Patra Niaga) ประเทศอินโดนีเซีย (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ Pertamina ถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 100) โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงจาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ Patra Niaga มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 และ CH Inter ถือหุ้นร้อยละ 49
  8 สิงหาคม 2557
  การออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาท
  บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขาย "หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564" จำนวน 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  19 สิงหาคม 2557
  การเปิดตัวถ้วยโยเกิร์ตไบโอพลาสติกครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย
  บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท แดรี่โฮม จำกัด และบริษัท NatureWorks Asia Pacific จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 50 เปิดตัวผลิตภัณฑ์ถ้วยโยเกิร์ตไบโอพลาสติก (PLA) ครั้งแรกในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากไบโอพลาสติกที่สามารถใช้งานได้จริงเชิงพาณิชย์
  28 สิงหาคม 2557
  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใน Vencorex Holding
  บริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V. ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 100 ผ่านทางบริษัท PTT Chemical International Private Limited (เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 100) ได้ทำการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม ในบริษัท Vencorex Holding จำนวนร้อยละ 34 จากบริษัท Perstorp Holding AB มีผลให้กลุ่มบริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้นใน Vencorex Holding เพิ่มจาก ร้อยละ 51 เป็น ร้อยละ 85
  23 และ 25 กันยายน 2557
  การศึกษาการจัดตั้งโครงการ Biohub
  บริษัทฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการศึกษาการพัฒนาไบโอฮับ (Biohub) ในประเทศไทย ร่วมกับบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มมิตรผล และบริษัท คริสตอลลา จำกัด หนึ่งในบริษัทเครือทีซีซี อะโกรอินดัสทรี เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง Biohub ในประเทศไทย โดยใช้วัตถุดิบจากผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตร และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยสามารถผลิตเคมีและพลาสติกชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานทางเลือก โดยเป็นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน
  24 กันยายน 2557
  รับมอบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์
  โรงโอเลฟินส์ ไอ-สี่ และโรงกลั่นน้ำมัน ได้รับมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Reduction: CFR) และโรงโอเลฟินส์ไอ-หนึ่ง และโรงโพลีเอทิลีน ได้รับมอบประกาศนียบัตรการใช้เครื่องหมาย Carbon Neutral ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2556 และรายงานประจำปี 2556 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
  30 กันยายน 2557
  พิธีส่งมอบงาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ส่งมอบงานของบริษัทฯ ให้กับนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ที่เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
  1 ตุลาคม 2557
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เข้าดำรงตำแหน่ง
  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  5 พฤศจิกายน 2557
  รับมอบใบรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
  โรงโอเลฟินส์ ไอ-หนึ่ง ได้รับมอบใบรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System) มาตรฐาน ISO22301: 2012 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
  15 ธันวาคม 2557
  พิธีเปิดสำนักงาน Vencorex Holding ณ นครเซี่ยงไฮ้
  บริษัทฯ เปิดสำนักงาน Vencorex Holding ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขยายฐานการดำเนินธุรกิจสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยจัดตั้งบริษัทเพื่อทำการค้า (Trading Company) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 10 มกราคม 2556
  การควบรวมบริษัทระหว่าง บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด และบริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด
  การควบบริษัทระหว่าง บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด (PTTUT) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด (PT) ดำเนินการแล้วเสร็จ และมีชื่อใหม่ว่า บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (GPSC) มีทุนจดทะเบียน เริ่มต้นเป็นเงิน 8,630 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30.31
  1 เมษายน 2556
  การลงนามความร่วมมือ Head of Agreement (HoA) ลงทุนสร้างปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์
  พิธีลงนามความร่วมมือ Head of Agreement (HoA) ระหว่างบริษัทฯ และ Pertamina (Persero) ณ Synegy Hall ชั้น 6 อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เพื่อร่วมศึกษาการลงทุนสร้างปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์
  26 เมษายน 2556
  การเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 40 ของบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
  ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2556 มีมติทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการเข้าซื้อหุ้นใน บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด (PPCL) ในสัดส่วนร้อยละ 40 จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามนโยบายและการปรับโครงสร้างของกลุ่มปตท. ที่จะให้บริษัทฯ เป็นแกนนำธุรกิจปิโตรเคมี (Petrochemical Flagship) และสอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ ในการเข้าสู่ธุรกิจ High Volume Specialty
  10 พฤษภาคม 2556
  การลงทุนในบริษัท ออเรีย ไบโอเคมิคอลส์ จำกัด
  บริษัทฯ ร่วมจัดตั้งบริษัท ออเรีย ไบโอเคมิคอลส์ จำกัด กับบริษัท Myriant Corporation โดย บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 54 และ Myriant ถือหุ้นร้อยละ 46 เพื่อดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bio-based Chemicals เป็นการต่อยอดเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การลงทุนสร้างโรงงานผลิตเชิงพาณิชย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  1 กรกฏาคม 2556
  การโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด มาที่บริษัทฯ
  บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จำกัด (มหาชน) (BPE) และบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด (PTTPE) เพื่อการปรับโครงสร้างและการจัดการบริหารบริษัทในกลุ่ม
  10 กรกฏาคม 2556
  พิธีเปิด "หอเผาระบบปิดระดับพื้นดิน" และ "ระบบดูดกลับไอไฮโดรคาร์บอน"
  พิธีเปิดการดำเนินงานหอเผาระบบปิดระดับพื้นดิน (Enclosed Ground Flare หรือ EGF) ณ สาขาโรงโอเลฟินส์ 3 (โรงงานอีเทนแครกเกอร์) นิคมอุตสาหกรรมผาแดง และระบบดูดกลับไอไฮโดรคาร์บอน (Vapor Recovery Unit หรือ VRU) ณ สาขาโรงอะโรเมติกส์ 1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ ณ สาขาโรงอะโรเมติกส์ 2 นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล
  29 กรกฏาคม 2556
  การลงนามความเข้าใจ The Memorandum of Understanding (MOU) for Stragegic Alliance
  บริษัทฯ ลงนามความเข้าใจ The Memorandum of Understanding (MOU) for Stragegic Alliance กับ ซิโนเคม กรุ๊ป เพื่อสร้างความร่วมมือในรูปแบบเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ Strategic Alliance ให้เกิดความแข็งแกร่งทางธุรกิจ เกิดการพัฒนาต่อยอดความร่วมมือด้านการตลาดและพาณิชยกิจ และการเพิ่มศักยภาพการลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals)
  20 กันยายน 2556
  การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2556 มีมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งให้นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการคณะกรรมการ และปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556
  30 กันยายน 2556
  พิธีส่งมอบงาน
  นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่งมอบงานของบริษัทฯ ให้กับนายบวร วงศ์สินอุดม ที่เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป
  1 ตุลาคม 2556
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เข้าดำรงตำแหน่ง
  นายบวร วงศ์สินอุดม เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  10 ธันวาคม 2556
  การลงนามร่างข้อตกลงเบื้องต้นในการร่วมทุนทำการผลิต (MJV-Head Of Agreement)
  บริษัทฯ ลงนามร่างข้อตกลงเบื้องต้นในการร่วมทุนทำการผลิต (Manufacturing Joint Venture –Head of Agreement) กับ PT Pertamina (Persero) สำหรับการร่วมลงทุนโครงการก่อสร้างปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ระดับโลกในประเทศอินโดนีเซีย
  24 ธันวาคม 2556
  การซื้อหุ้น Myriant จากกลุ่มผู้ถือหุ้นปัจจุบัน
  บริษัท PTT Chemical International Private Limited (CH Inter) บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย PTTGC ร้อยละ 100 ได้ทำการซื้อหุ้นบริษัท Myriant Corporation ทำให้ PTTGC ถือหุ้นใน Myriant รวมร้อยละ 72.62 เพื่อให้เป็นหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้าน Biotechnology (Biotechnology R&D Center) และรองรับการต่อยอดการขยายธุรกิจไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
 • 30 เมษายน 2555
  พิธีส่งมอบงาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ เข้ารับมอบงานและเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) จากนายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป
  31 พฤษภาคม 2555
  บริษัท PTTGC International (USA) Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ผ่านทางบริษัท PTT Chemical International Private Limited ได้ร่วมลงทุนร้อยละ 50 ในบริษัท NatureWorks LLC. ประเทศสหรัฐอเมริกา
  31 พฤษภาคม 2555
  บริษัท PTTGC (Netherlands) ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ผ่านทางบริษัท PTT Chemical International Private Limited ได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมด ในบริษัท Perstorp Holding France SAS จากผู้ถือหุ้นเดิม พร้อมกันนี้ยังได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อจากบริษัท Perstorp Holding France SAS เป็น VENCOREX Holding
 • 24 กุมภาพันธ์ 2554
  คณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTCH) และบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (PTTAR) มีมติเห็นชอบแผนการ ควบบริษัท ระหว่าง PTTCH และPTTAR เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ PTTCH และ PTTAR ให้มีมติให้ควบบริษัทตามวิธีการแห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
  21 เมษายน 2554
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTCH) และที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (PTTAR) มีมติอนุมัติการควบบริษัท
  18 ตุลาคม 2554
  การประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่าง บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTCH) และบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (PTTAR)
  19 ตุลาคม 2554
  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กับกระทรวงพาณิชย์
  พิธีส่งมอบกิจการ
  21 ตุลาคม 2554
  หุ้นสามัญของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยชื่อย่อหลักทรัพย์ PTTGC ในหมวดธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์