คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ
อายุ: 64 ปี
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 22 กันยายน 2557, 5 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)
เพิ่มเติม
 • คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • ปริญญาโทพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร Project Investment Appraisal and Management and Global Leadership Harvard University สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 52/2006 และ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 73/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ บริษัท PTT Chemical International Private Limited
 • กรรมการ บริษัท Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.
 • กรรมการ บริษัท Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd.
 • ประธานกรรมการ บริษัท NatureWorks LLC
 • ประธานกรรมการ บริษัท Vencorex Holding
 • ประธานกรรมการ บริษัท Myriant Corporation
 • กรรมการ / President บริษัท PTTGC International (USA) Inc.
 • กรรมการ บริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V.
 • กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • หัวหน้าคณะทำงานกลุ่ม Bioeconomy ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมรมแห่งอนาคต (New S-Curve)
 • กรรมการสภา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 2557 - 2559 ประธานกรรมการ บริษัท PTT Chemical International (Asia Pacific ROH) Limited
 • ต.ค. 57 - ก.ย. 58 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
 • 1 ต.ค. 56 - 21 ก.ย. 57 ที่ปรึกษา บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - 2556 กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • จำนวนการถือหุ้น
 • 86,027 หุ้น; คู่สมรส 6,705 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.002057) วันที่ 31 ธันวาคม 2559
นายสรัญ รังคสิริ
อายุ: 59 ปี
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 18 ตุลาคม 2556, 8 เมษายน 2557 (ต่อวาระ)
เพิ่มเติม
 • คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • M.S. Management, Polytechnic Institute of New York, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Thirty Fourth Oxford Energy Seminar, St. Catherine’s College, Oxford University, U.K.
 • NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2009, The Wharton School of the University of Pennsylvania, U.S.A.
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 23 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 5 (วพน. 5) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 8/2004
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 61/2005
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 19/2005 และ
 • สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption. International Cases and Practices สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
 • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 2559 ประธานสโมสรฟุตบอล พีทีที ระยอง
 • 15 ต.ค. 56 - 1 เม.ย. 59 กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • 2554 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • จำนวนการถือหุ้น
 • ไม่มี
นายอำนวย ปรีมนวงศ์
อายุ: 58 ปี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 19 ตุลาคม 2554, 8 เมษายน 2557 (ต่อวาระ)
เพิ่มเติม
 • คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Advanced Executive Program, Kellogg School of Management, Northwestern University, U.S.A.
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 (วพน. 8) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 80/2006
 • หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 11/2011
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 38/2012 และ
 • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 13/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • รองปลัดกระทรวงการคลัง
 • รองประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
 • กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)
 • ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 2558 - 2559 กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2559 กรรมการอิสระ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - 2557 กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • 2555 - 2557 กรรมการ ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
 • 2552 - 2556 หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
 • 2555 ประธานกรรมการ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
 • 2554 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • จำนวนการถือหุ้น
 • ไม่มี
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
อายุ: 51 ปี
กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 1 ตุลาคม 2558
เพิ่มเติม
 • คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Diploma of Petroleum Management, College of Petroleum Studies, Oxford, England (ได้รับทุนการศึกษาจาก British Council)
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 20
 • NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2009, The Wharton School of the University of Pennsylvania, U.S.A.
 • PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, U.S.A.
 • Executive Development Program (EDP), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 173/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด
 • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • กรรมการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
 • ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • มิ.ย. 2558 - ต.ค. 2558 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ก.พ. 2558 - พ.ค. 2558 กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • ธ.ค. 2557 - พ.ย. 2558 กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด
 • ต.ค. 2556 - ต.ค. 2557 กรรมการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
 • พ.ย. 2556 - ก.ย. 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ส.ค. 2555 - ต.ค. 2557 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. (กัมพูชา) จำกัด
 • พ.ค. 2555 - ต.ค. 2557 ประธานกรรมการ บริษัท Subic Bay Energy Company Limited (Philippines)
 • มิ.ย. 2555 - ต.ค. 2556 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีทีลาว จำกัด
 • พ.ค. 2554 - ต.ค. 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • เม.ย. 2554 - เม.ย. 2555 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด
 • เม.ย. 2554 - มี.ค. 2555 กรรมการ บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด
 • 2554 กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • ต.ค. 2552 - พ.ค. 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • จำนวนการถือหุ้น
 • ไม่มี
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
อายุ: 57 ปี
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 25 กันยายน 2557, 5 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)
เพิ่มเติม
 • คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Advance Management Program, INSEAD University, France
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.50) และ (ปรอ.20)
 • หลักสูตร Oxford Energy Seminar 2013, United Kingdom
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน. 4) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ. 2557 สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2558 วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 131/2010 และ
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 30/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท PTT Chemical International Private Limited
 • ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • นายกสมาคมเพื่อนชุมชน
 • กรรมการสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี
 • กรรมการ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 2559 กรรมการอำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 10 ส.ค. 2558 - 20 ม.ค. 2559 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอลส์ จำกัด
 • 2557 - 19 พ.ย. 2558 ประธานกรรมการ บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
 • 1 ส.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 กรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • 1 เม.ย. 2555 - 30 ก.ย. 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการด้านพัฒนาธุรกิจ บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 30 ต.ค. 2556 - 25 ก.ย. 2557 กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • 27 พ.ค. 2554 - 19 ก.ย. 2557 กรรมการ บริษัท Sakari Resources Limited
 • จำนวนการถือหุ้น
 • 60,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.001331) ณ 31 ธันวาคม 2559