กรรมการอิสระ

 
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
อายุ: 65 ปี
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 19 ตุลาคม 2554, 8 เมษายน 2557 (ต่อวาระ)
เพิ่มเติม
 • คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4010)
 • Certificate in Advance Management Program (รุ่น 155), Harvard Business School, สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 (วพน. 3) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Business Revolution and Innovation Network (BRAIN) รุ่นที่ 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2004 และ
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการทบทวนกลยุทธ์ และโครงสร้างองค์กร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 2554 - เม.ย. 2558 กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - เม.ย. 2558 ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - เม.ย. 2556 ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - เม.ย. 2555 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน)
 • ก.ย. 2546 - มี.ค. 2554 ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด
 • เม.ย. 2546 - มี.ค. 2554 ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด
 • จำนวนการถือหุ้น
 • คู่สมรส 271,142 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.006014) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
อายุ: 65 ปี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 19 ตุลาคม 2554,
2 เมษายน 2555 (ต่อวาระครั้งที่ 1), 1 เมษายน 2558 (ต่อวาระครั้งที่ 2)
เพิ่มเติม
 • คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 1
 • เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 27 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตรอัยการจังหวัด รุ่นที่ 9/2530
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 2 (วพน. 2) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • PTT Group AC Forum 2016 "Audit Committee : Yesterday Today and Tomorrow" บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • Audit Committee Seminar - AC Hot Update สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 56/2006
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 76/2006
 • หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) รุ่น 3/2006 และ
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท เอ คิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พริมา มารีน จำกัด
 • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • ไม่มี
 • ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 2552 - 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมศุลกากร
 • 2552 - 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • 2556 - 2558 อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
 • 2554 - 2557 กรรมการ / ประธานกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • 2554 - 2556 อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
 • 2544 - 2556 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
 • 2551 - 2554 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - 2554 อธิบดีอัยการ ฝ่ายคดีศาลสูงเขต 9 ปฏิบัติราชการในหน้าที่ อธิบดีอัยการ สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 • 2552 - 2554 กรรมการบริหาร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 • 2551 - 2554 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
 • จำนวนการถือหุ้น
 • ไม่มี
นายวศิน ธีรเวชญาณ
อายุ: 68 ปี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 19 ตุลาคม 2554,
2 เมษายน 2555 (ต่อวาระครั้งที่ 1), 1 เมษายน 2558 (ต่อวาระครั้งที่ 2)
เพิ่มเติม
 • คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) เนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2515
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 40
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 94/2012
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 155/2012
 • หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee Program (RNG) รุ่น 5/2013
 • สัมมนารายงานผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 และ
 • “Non-Executive Directors’ Compensation – Global Practices and Trends” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ
 • ประธานคณะกรรมการจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย - มาเลเซีย (ฝ่ายไทย)
 • กรรมการในคณะกรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาอนุสัญญาต่างๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
 • รองประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย - ลาว (ฝ่ายไทย)
 • รองประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย - พม่า (ฝ่ายไทย)
 • อุปนายก สมาคมมิตรภาพไทย - เกาหลีใต้
 • อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร
 • ที่ปรึกษา บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
 • ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 2552 - 2559 ผู้บรรยายกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง และแผนกคดีบุคคล สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
 • 2552 - 2557 รองประธานคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคไทย - กัมพูชา (ฝ่ายไทย) (เจรจาเขตแดนทางทะเล)
 • 2551 - 2557 ประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย – พม่า (ฝ่ายไทย) ประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเขตแดนไทย – ลาว (ฝ่ายไทย)
 • จำนวนการถือหุ้น
 • ไม่มี
ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์
อายุ: 56 ปี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: : 22 กันยายน 2557, 1 เมษายน 2558 (ต่อวาระ)
เพิ่มเติม
 • คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย Soka ประเทศญี่ปุ่น
 • ปริญญาเอก Doctorat en droit (mention très honorable), มหาวิทยาลัย Robert Schuman de Strasbourg ฝรั่งเศส
 • ปริญญาโท Diplôme d’ètudes approfondies (D.E.A.) de droit Public มหาวิทยาลัย Strasbourg III ฝรั่งเศส
 • เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 35 สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์นานาชาติ “การกระจายอำนาจ และการปกครองท้องถิ่น” (IIAP), Paris ฝรั่งเศส
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 23 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 2553)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 (วพน. 7) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 102/2008 และ
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • ศาสตราจารย์ประจำสาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
 • ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 • กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 8 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 2557 - 2559 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร)
 • 2553 - 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการตรวจสอบ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • 2553 - 2555 กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2554 ประธานคณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • 2547 - 2553 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • จำนวนการถือหุ้น
 • ไม่มี
นายอำนวย ปรีมนวงศ์
อายุ: 58 ปี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 19 ตุลาคม 2554, 8 เมษายน 2557 (ต่อวาระ)
เพิ่มเติม
 • คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Advanced Executive Program, Kellogg School of Management, Northwestern University, U.S.A.
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 (วพน. 8) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 80/2006
 • หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 11/2011
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 38/2012 และ
 • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 13/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • รองปลัดกระทรวงการคลัง
 • รองประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
 • กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)
 • ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 2558 - 2559 กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2559 กรรมการอิสระ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - 2557 กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • 2555 - 2557 กรรมการ ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
 • 2552 - 2556 หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
 • 2555 ประธานกรรมการ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
 • 2554 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • จำนวนการถือหุ้น
 • ไม่มี
นายประสัณห์ เชื้อพานิช
อายุ: 65 ปี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 5 เมษายน 2559
เพิ่มเติม
 • คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี
 • Executive Management Program, Ivey School of Business, University of Western Ontario แคนาดา
 • Leading Professional Services Firms Harvard Business School, Boston, U.S.A.
 • Audit Committee Seminar - AC Hot Update สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 119/2009 และ
 • หลักสูตร Financial Institution Governance Program (FGP) รุ่น 6/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • นายกสภาวิชาชีพบัญชี
 • กรรมการตรวจสอบ สภามหามหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันวินาศภัย กระทรวงการคลัง
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี / กรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • กรรมการ คณะกรรมการสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (คปภ.)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด และการอุดหนุน (กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์)
 • กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแล กิจการและนโยบาย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองบริษัทที่มีการวางแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน การทุจริต (CAC Certification Committee)
 • กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • Member of IFRS Advisory Council
 • นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 2551 - 2555 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย
 • 2551 - 2555 ประธานกรรมการบริหารร่วม บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส Southeast Asia Peninsula Region (ไทย มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา ลาว)
 • จำนวนการถือหุ้น
 • ไม่มี
นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค
อายุ: 56 ปี
กรรมการอิสระ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 22 กันยายน 2557, 5 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)
เพิ่มเติม
 • คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • AB Bryn Mawr College, Pennsylvania, U.S.A.
 • Bursatra Sdn. Bhd. Mandatory Accreditation Programme (MAP) for Directors of Public Listed Companies (March 2010)
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 83/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Certificate: Role of Director, Singapore Institute of Directors Course
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสรรหา และการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการคณะกรรมการ Board Risk Committee ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ CIMB Group Holdings Berhad, Malaysia
 • Director, Asia Capital Advisory Pte Ltd.
 • Director, TE Asia Healthcare Advisory Pte Ltd.
 • Director, TE Asia Healthcare Partners Pte Ltd.
 • Director, TPG Growth III Asia Internet Holdings Pte Ltd.
 • Director, TPG Growth SF Pte Ltd.
 • Director, TPG Star SF Pte Ltd.
 • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • Director, Lien Centre for Social Innovation Singapore Management University
 • ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 2553 - 2559 กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2558 Senior Advisor / Consultant, TPG Capital Asia
 • จำนวนการถือหุ้น
 • ไม่มี
นายดอน วสันตพฤกษ์
อายุ: 58 ปี
กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 1 พฤศจิกายน 2558, 5 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)
เพิ่มเติม
 • คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ University of New South Wales, Sydney, Australia
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ University of New South Wales, Sydney, Australia
 • การประชุมระดับชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption through Public - Private Collaboration” (16 ตุลาคม 2557)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน. 6) ปี 2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 117/2015 และ
 • หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 7/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • ไม่มี
 • ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 2552 - ปัจจุบัน ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • จำนวนการถือหุ้น
 • ไม่มี
พันเอก นิธิ จึงเจริญ
อายุ: 46 ปี
กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 22 กันยายน 2557, 1 เมษายน 2558 (ต่อวาระ)
เพิ่มเติม
 • คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล Stevens Institute of Technology, New Jersey, U.S.A.
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 80 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • หลักสูตรการปฏิบัติการสันติภาพ
 • หลักสูตรการจัดการลดความขัดแย้ง
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 200/2015 และ
 • หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee รุ่น 8/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจำกรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย
 • ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 2557 - 2558 ประจำกรมข่าวทหารบก
 • 2556 - 2557 รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 11
 • 2555 - 2556 ฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา
 • 2553 - 2555 ผู้บังคับกองพันทหารราบ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
 • จำนวนการถือหุ้น
 • ไม่มี