คณะกรรมการบริษัท

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
อายุ: 65 ปี
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 19 ตุลาคม 2554, 8 เมษายน 2557 (ต่อวาระ)
เพิ่มเติม
 • คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4010)
 • Certificate in Advance Management Program (รุ่น 155), Harvard Business School, สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 (วพน. 3) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Business Revolution and Innovation Network (BRAIN) รุ่นที่ 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2004 และ
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการทบทวนกลยุทธ์ และโครงสร้างองค์กร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 2554 - เม.ย. 2558 กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - เม.ย. 2558 ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - เม.ย. 2556 ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - เม.ย. 2555 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน)
 • ก.ย. 2546 - มี.ค. 2554 ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด
 • เม.ย. 2546 - มี.ค. 2554 ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด
 • จำนวนการถือหุ้น
 • คู่สมรส 271,142 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.006014) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
อายุ: 65 ปี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 19 ตุลาคม 2554,
2 เมษายน 2555 (ต่อวาระครั้งที่ 1), 1 เมษายน 2558 (ต่อวาระครั้งที่ 2)
เพิ่มเติม
 • คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 1
 • เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 27 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตรอัยการจังหวัด รุ่นที่ 9/2530
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 2 (วพน. 2) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • PTT Group AC Forum 2016 "Audit Committee : Yesterday Today and Tomorrow" บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • Audit Committee Seminar - AC Hot Update สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 56/2006
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 76/2006
 • หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) รุ่น 3/2006 และ
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท เอ คิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พริมา มารีน จำกัด
 • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • ไม่มี
 • ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 2552 - 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมศุลกากร
 • 2552 - 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • 2556 - 2558 อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
 • 2554 - 2557 กรรมการ / ประธานกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • 2554 - 2556 อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
 • 2544 - 2556 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
 • 2551 - 2554 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - 2554 อธิบดีอัยการ ฝ่ายคดีศาลสูงเขต 9 ปฏิบัติราชการในหน้าที่ อธิบดีอัยการ สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 • 2552 - 2554 กรรมการบริหาร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 • 2551 - 2554 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
 • จำนวนการถือหุ้น
 • ไม่มี
นายวศิน ธีรเวชญาณ
อายุ: 68 ปี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 19 ตุลาคม 2554,
2 เมษายน 2555 (ต่อวาระครั้งที่ 1), 1 เมษายน 2558 (ต่อวาระครั้งที่ 2)
เพิ่มเติม
 • คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) เนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2515
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 40
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 94/2012
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 155/2012
 • หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee Program (RNG) รุ่น 5/2013
 • สัมมนารายงานผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 และ
 • “Non-Executive Directors’ Compensation – Global Practices and Trends” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ
 • ประธานคณะกรรมการจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย - มาเลเซีย (ฝ่ายไทย)
 • กรรมการในคณะกรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาอนุสัญญาต่างๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
 • รองประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย - ลาว (ฝ่ายไทย)
 • รองประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย - พม่า (ฝ่ายไทย)
 • อุปนายก สมาคมมิตรภาพไทย - เกาหลีใต้
 • อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร
 • ที่ปรึกษา บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
 • ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 2552 - 2559 ผู้บรรยายกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง และแผนกคดีบุคคล สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
 • 2552 - 2557 รองประธานคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคไทย - กัมพูชา (ฝ่ายไทย) (เจรจาเขตแดนทางทะเล)
 • 2551 - 2557 ประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย – พม่า (ฝ่ายไทย) ประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเขตแดนไทย – ลาว (ฝ่ายไทย)
 • จำนวนการถือหุ้น
 • ไม่มี
ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์
อายุ: 56 ปี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: : 22 กันยายน 2557, 1 เมษายน 2558 (ต่อวาระ)
เพิ่มเติม
 • คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย Soka ประเทศญี่ปุ่น
 • ปริญญาเอก Doctorat en droit (mention très honorable), มหาวิทยาลัย Robert Schuman de Strasbourg ฝรั่งเศส
 • ปริญญาโท Diplôme d’ètudes approfondies (D.E.A.) de droit Public มหาวิทยาลัย Strasbourg III ฝรั่งเศส
 • เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 35 สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์นานาชาติ “การกระจายอำนาจ และการปกครองท้องถิ่น” (IIAP), Paris ฝรั่งเศส
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 23 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 2553)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 (วพน. 7) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 102/2008 และ
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • ศาสตราจารย์ประจำสาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
 • ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 • กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 8 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 2557 - 2559 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร)
 • 2553 - 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการตรวจสอบ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • 2553 - 2555 กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2554 ประธานคณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • 2547 - 2553 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • จำนวนการถือหุ้น
 • ไม่มี
นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ
อายุ: 64 ปี
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 22 กันยายน 2557, 5 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)
เพิ่มเติม
 • คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • ปริญญาโทพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร Project Investment Appraisal and Management and Global Leadership Harvard University สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 52/2006 และ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 73/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ บริษัท PTT Chemical International Private Limited
 • กรรมการ บริษัท Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.
 • กรรมการ บริษัท Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd.
 • ประธานกรรมการ บริษัท NatureWorks LLC
 • ประธานกรรมการ บริษัท Vencorex Holding
 • ประธานกรรมการ บริษัท Myriant Corporation
 • กรรมการ / President บริษัท PTTGC International (USA) Inc.
 • กรรมการ บริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V.
 • กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • หัวหน้าคณะทำงานกลุ่ม Bioeconomy ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมรมแห่งอนาคต (New S-Curve)
 • กรรมการสภา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 2557 - 2559 ประธานกรรมการ บริษัท PTT Chemical International (Asia Pacific ROH) Limited
 • ต.ค. 57 - ก.ย. 58 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
 • 1 ต.ค. 56 - 21 ก.ย. 57 ที่ปรึกษา บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - 2556 กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • จำนวนการถือหุ้น
 • 86,027 หุ้น; คู่สมรส 6,705 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.002057) วันที่ 31 ธันวาคม 2559
นายอำนวย ปรีมนวงศ์
อายุ: 58 ปี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 19 ตุลาคม 2554, 8 เมษายน 2557 (ต่อวาระ)
เพิ่มเติม
 • คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Advanced Executive Program, Kellogg School of Management, Northwestern University, U.S.A.
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 (วพน. 8) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 80/2006
 • หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 11/2011
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 38/2012 และ
 • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 13/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • รองปลัดกระทรวงการคลัง
 • รองประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
 • กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)
 • ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 2558 - 2559 กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2559 กรรมการอิสระ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - 2557 กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • 2555 - 2557 กรรมการ ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
 • 2552 - 2556 หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
 • 2555 ประธานกรรมการ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
 • 2554 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • จำนวนการถือหุ้น
 • ไม่มี
นายประสัณห์ เชื้อพานิช
อายุ: 65 ปี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 5 เมษายน 2559
เพิ่มเติม
 • คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี
 • Executive Management Program, Ivey School of Business, University of Western Ontario แคนาดา
 • Leading Professional Services Firms Harvard Business School, Boston, U.S.A.
 • Audit Committee Seminar - AC Hot Update สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 119/2009 และ
 • หลักสูตร Financial Institution Governance Program (FGP) รุ่น 6/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • นายกสภาวิชาชีพบัญชี
 • กรรมการตรวจสอบ สภามหามหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันวินาศภัย กระทรวงการคลัง
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี / กรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • กรรมการ คณะกรรมการสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (คปภ.)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด และการอุดหนุน (กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์)
 • กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแล กิจการและนโยบาย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองบริษัทที่มีการวางแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน การทุจริต (CAC Certification Committee)
 • กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • Member of IFRS Advisory Council
 • นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 2551 - 2555 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย
 • 2551 - 2555 ประธานกรรมการบริหารร่วม บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส Southeast Asia Peninsula Region (ไทย มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา ลาว)
 • จำนวนการถือหุ้น
 • ไม่มี
นายสรัญ รังคสิริ
อายุ: 59 ปี
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 18 ตุลาคม 2556, 8 เมษายน 2557 (ต่อวาระ)
เพิ่มเติม
 • คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • M.S. Management, Polytechnic Institute of New York, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Thirty Fourth Oxford Energy Seminar, St. Catherine’s College, Oxford University, U.K.
 • NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2009, The Wharton School of the University of Pennsylvania, U.S.A.
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 23 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 5 (วพน. 5) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 8/2004
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 61/2005
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 19/2005 และ
 • สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption. International Cases and Practices สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
 • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 2559 ประธานสโมสรฟุตบอล พีทีที ระยอง
 • 15 ต.ค. 56 - 1 เม.ย. 59 กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • 2554 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • จำนวนการถือหุ้น
 • ไม่มี
นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค
อายุ: 56 ปี
กรรมการอิสระ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 22 กันยายน 2557, 5 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)
เพิ่มเติม
 • คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • AB Bryn Mawr College, Pennsylvania, U.S.A.
 • Bursatra Sdn. Bhd. Mandatory Accreditation Programme (MAP) for Directors of Public Listed Companies (March 2010)
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 83/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Certificate: Role of Director, Singapore Institute of Directors Course
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสรรหา และการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการคณะกรรมการ Board Risk Committee ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ CIMB Group Holdings Berhad, Malaysia
 • Director, Asia Capital Advisory Pte Ltd.
 • Director, TE Asia Healthcare Advisory Pte Ltd.
 • Director, TE Asia Healthcare Partners Pte Ltd.
 • Director, TPG Growth III Asia Internet Holdings Pte Ltd.
 • Director, TPG Growth SF Pte Ltd.
 • Director, TPG Star SF Pte Ltd.
 • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • Director, Lien Centre for Social Innovation Singapore Management University
 • ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 2553 - 2559 กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2558 Senior Advisor / Consultant, TPG Capital Asia
 • จำนวนการถือหุ้น
 • ไม่มี
นายดอน วสันตพฤกษ์
อายุ: 58 ปี
กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 1 พฤศจิกายน 2558, 5 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)
เพิ่มเติม
 • คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ University of New South Wales, Sydney, Australia
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ University of New South Wales, Sydney, Australia
 • การประชุมระดับชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption through Public - Private Collaboration” (16 ตุลาคม 2557)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน. 6) ปี 2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 117/2015 และ
 • หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 7/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • ไม่มี
 • ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 2552 - ปัจจุบัน ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • จำนวนการถือหุ้น
 • ไม่มี
พันเอก นิธิ จึงเจริญ
อายุ: 46 ปี
กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 22 กันยายน 2557, 1 เมษายน 2558 (ต่อวาระ)
เพิ่มเติม
 • คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล Stevens Institute of Technology, New Jersey, U.S.A.
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 80 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • หลักสูตรการปฏิบัติการสันติภาพ
 • หลักสูตรการจัดการลดความขัดแย้ง
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 200/2015 และ
 • หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee รุ่น 8/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจำกรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย
 • ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 2557 - 2558 ประจำกรมข่าวทหารบก
 • 2556 - 2557 รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 11
 • 2555 - 2556 ฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา
 • 2553 - 2555 ผู้บังคับกองพันทหารราบ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
 • จำนวนการถือหุ้น
 • ไม่มี
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
อายุ: 51 ปี
กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 1 ตุลาคม 2558
เพิ่มเติม
 • คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Diploma of Petroleum Management, College of Petroleum Studies, Oxford, England (ได้รับทุนการศึกษาจาก British Council)
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 20
 • NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2009, The Wharton School of the University of Pennsylvania, U.S.A.
 • PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, U.S.A.
 • Executive Development Program (EDP), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 173/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด
 • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • กรรมการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
 • ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • มิ.ย. 2558 - ต.ค. 2558 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ก.พ. 2558 - พ.ค. 2558 กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • ธ.ค. 2557 - พ.ย. 2558 กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด
 • ต.ค. 2556 - ต.ค. 2557 กรรมการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
 • พ.ย. 2556 - ก.ย. 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ส.ค. 2555 - ต.ค. 2557 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. (กัมพูชา) จำกัด
 • พ.ค. 2555 - ต.ค. 2557 ประธานกรรมการ บริษัท Subic Bay Energy Company Limited (Philippines)
 • มิ.ย. 2555 - ต.ค. 2556 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีทีลาว จำกัด
 • พ.ค. 2554 - ต.ค. 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • เม.ย. 2554 - เม.ย. 2555 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด
 • เม.ย. 2554 - มี.ค. 2555 กรรมการ บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด
 • 2554 กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • ต.ค. 2552 - พ.ค. 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • จำนวนการถือหุ้น
 • ไม่มี
นางบุบผา อมรเกียรติขจร
อายุ: 58 ปี
กรรมการ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 1 ตุลาคม 2557, 1 เมษายน 2558 (ต่อวาระ)
เพิ่มเติม
 • คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการเงิน (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 21 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี 2558
 • สูตร Breakthrough Program for Senior Executives (BPSE) ปี 2555, IMD Institute in Switzerland
 • สูตร Leadership Development Program ปี 2552, สถาบัน Center for Creative Leadership, U.S.A.
 • หลักสูตร วิทยาลัยการทัพบก ปี 2551 สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
 • หลักสูตร Senior Executive Program ปี 2546 Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 152/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd.
 • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • รองประธานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - 2556 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด
 • จำนวนการถือหุ้น
 • 57,700 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.001280) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ
อายุ: 56 ปี
กรรมการ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 24 สิงหาคม 2558
เพิ่มเติม
 • คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56
 • หลักสูตร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 45
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 55 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง (The Leadership Grid)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 (วพน. 8) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 218/2016 และ
 • หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD) รุ่น 31/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
 • ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 2558 - 2559 รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน
 • 1 ต.ค. 2557 - 20 ก.ค. 2558 ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน
 • ก.พ. 2557 - ก.ย. 2557 รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(นักบริหาร ระดับต้น)
 • 2551 - 2557 ผู้อำนวยการสำนัก (อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรม) สูง) สำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • จำนวนการถือหุ้น
 • ไม่มี
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
อายุ: 57 ปี
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 25 กันยายน 2557, 5 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)
เพิ่มเติม
 • คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Advance Management Program, INSEAD University, France
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.50) และ (ปรอ.20)
 • หลักสูตร Oxford Energy Seminar 2013, United Kingdom
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน. 4) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ. 2557 สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2558 วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 131/2010 และ
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 30/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท PTT Chemical International Private Limited
 • ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • นายกสมาคมเพื่อนชุมชน
 • กรรมการสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี
 • กรรมการ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 2559 กรรมการอำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 10 ส.ค. 2558 - 20 ม.ค. 2559 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอลส์ จำกัด
 • 2557 - 19 พ.ย. 2558 ประธานกรรมการ บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
 • 1 ส.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 กรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • 1 เม.ย. 2555 - 30 ก.ย. 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการด้านพัฒนาธุรกิจ บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 30 ต.ค. 2556 - 25 ก.ย. 2557 กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • 27 พ.ค. 2554 - 19 ก.ย. 2557 กรรมการ บริษัท Sakari Resources Limited
 • จำนวนการถือหุ้น
 • 60,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.001331) ณ 31 ธันวาคม 2559