คณะกรรมการบริษัท

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
อายุ: 65 ปี
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 19 ตุลาคม 2554, 8 เมษายน 2557 (ต่อวาระ)
เพิ่มเติม
นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
อายุ: 65 ปี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 19 ตุลาคม 2554
จำนวนการถือหุ้น: - ไม่มี -
เพิ่มเติม
นายวศิน ธีรเวชญาณ
อายุ: 68 ปี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 19 ตุลาคม 2554, 2 เมษายน 2555 (ต่อวาระครั้งที่ 1), 1 เมษายน 2558 (ต่อวาระครั้งที่ 2)
เพิ่มเติม
ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์
อายุ: 56 ปี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 22 กันยายน 2557
จำนวนการถือหุ้น: - ไม่มี -
เพิ่มเติม
นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ
อายุ: 64 ปี
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 22 กันยายน 2557
จำนวนการถือหุ้น: 86,027 หุ้น, คู่สมรส 6,705 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.002057) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มเติม
นายอำนวย ปรีมนวงศ์
อายุ: 58 ปี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 19 ตุลาคม 2554
จำนวนการถือหุ้น: - ไม่มี -
เพิ่มเติม
นายประสัณห์ เชื้อพานิช
อายุ: 65 ปี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 5 เมษายน 2559
เพิ่มเติม
นายสรัญ รังคสิริ
อายุ: 59 ปี
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 18 ตุลาคม 2556
จำนวนการถือหุ้น: - ไม่มี -
เพิ่มเติม
นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค
อายุ: 56 ปี
กรรมการอิสระ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 22 กันยายน 2557, 5 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)
เพิ่มเติม
นายดอน วสันตพฤกษ์
อายุ: 58 ปี
กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 1 พฤศจิกายน 2558, 5 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)
เพิ่มเติม
พันเอก นิธิ จึงเจริญ
อายุ: 45 ปี
กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 22 กันยายน 2557
จำนวนการถือหุ้น: - ไม่มี -
เพิ่มเติม
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
อายุ: 51 ปี
กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 1 ตุลาคม 2558
จำนวนการถือหุ้น: - ไม่มี -
เพิ่มเติม
นางบุบผา อมรเกียรติขจร
อายุ: 58 ปี
กรรมการ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 1 ตุลาคม 2557, 1 เมษายน 2558 (ต่อวาระ)
เพิ่มเติม
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ
อายุ: 56 ปี
กรรมการ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 24 สิงหาคม 2558
จำนวนการถือหุ้น: - ไม่มี -
เพิ่มเติม
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
อายุ: 57 ปี
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (1 ตุลาคม 2557)

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 25 กันยายน 2557
จำนวนการถือหุ้น: 60,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.001331) ณ มกราคม 2559
เพิ่มเติม