คณะกรรมการตรวจสอบ

นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
อายุ: 65 ปี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 19 ตุลาคม 2554,
2 เมษายน 2555 (ต่อวาระครั้งที่ 1), 1 เมษายน 2558 (ต่อวาระครั้งที่ 2)
เพิ่มเติม
 • คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 1
 • เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 27 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตรอัยการจังหวัด รุ่นที่ 9/2530
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 2 (วพน. 2) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • PTT Group AC Forum 2016 "Audit Committee : Yesterday Today and Tomorrow" บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • Audit Committee Seminar - AC Hot Update สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 56/2006
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 76/2006
 • หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) รุ่น 3/2006 และ
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท เอ คิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พริมา มารีน จำกัด
 • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • ไม่มี
 • ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 2552 - 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมศุลกากร
 • 2552 - 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • 2556 - 2558 อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
 • 2554 - 2557 กรรมการ / ประธานกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • 2554 - 2556 อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
 • 2544 - 2556 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
 • 2551 - 2554 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - 2554 อธิบดีอัยการ ฝ่ายคดีศาลสูงเขต 9 ปฏิบัติราชการในหน้าที่ อธิบดีอัยการ สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 • 2552 - 2554 กรรมการบริหาร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 • 2551 - 2554 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
 • จำนวนการถือหุ้น
 • ไม่มี
นายอำนวย ปรีมนวงศ์
อายุ: 58 ปี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 19 ตุลาคม 2554, 8 เมษายน 2557 (ต่อวาระ)
เพิ่มเติม
 • คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Advanced Executive Program, Kellogg School of Management, Northwestern University, U.S.A.
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 (วพน. 8) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 80/2006
 • หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 11/2011
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 38/2012 และ
 • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 13/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • รองปลัดกระทรวงการคลัง
 • รองประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
 • กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)
 • ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 2558 - 2559 กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2559 กรรมการอิสระ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - 2557 กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • 2555 - 2557 กรรมการ ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
 • 2552 - 2556 หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
 • 2555 ประธานกรรมการ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
 • 2554 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • จำนวนการถือหุ้น
 • ไม่มี
นายประสัณห์ เชื้อพานิช
อายุ: 65 ปี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 5 เมษายน 2559
เพิ่มเติม
 • คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี
 • Executive Management Program, Ivey School of Business, University of Western Ontario แคนาดา
 • Leading Professional Services Firms Harvard Business School, Boston, U.S.A.
 • Audit Committee Seminar - AC Hot Update สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 119/2009 และ
 • หลักสูตร Financial Institution Governance Program (FGP) รุ่น 6/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • นายกสภาวิชาชีพบัญชี
 • กรรมการตรวจสอบ สภามหามหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันวินาศภัย กระทรวงการคลัง
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี / กรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • กรรมการ คณะกรรมการสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (คปภ.)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด และการอุดหนุน (กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์)
 • กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแล กิจการและนโยบาย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองบริษัทที่มีการวางแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน การทุจริต (CAC Certification Committee)
 • กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • Member of IFRS Advisory Council
 • นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
 • 2551 - 2555 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย
 • 2551 - 2555 ประธานกรรมการบริหารร่วม บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส Southeast Asia Peninsula Region (ไทย มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา ลาว)
 • จำนวนการถือหุ้น
 • ไม่มี