โครงสร้างธุรกิจ

Close
 
 
 
Close

Refinery & Shared Facilities

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้กลั่นน้ำมันและจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปชั้นนำของประเทศ โดยเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการโรงกลั่นน้ำมันแบบ Complex ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพที่สุดในการใช้พลังงานแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เนื่องจากสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นของกระบวนการกลั่นและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ในสัดส่วนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยมีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบและ คอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์เรลต่อวัน โดยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมคุณภาพสูงได้หลายประเภท ด้วยกำลังการผลิตรวม 228,000 บาร์เรลต่อวัน .

More

Aromatics

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ โดยมีหน่วยผลิตอะโรเมติกส์จำนวน 2 หน่วย ได้แก่ โรงงานอะโรเมติกส์ หน่วยที่ 1 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และโรงงานอะโรเมติกส์ หน่วยที่ 2 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล จังหวัดระยอง

More

Olefins

กลุ่มธุรกิจหลักซึ่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ โดยจำหน่ายให้แก่กลุ่มโรงงานปิโตรเคมีขั้นต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ

More

Polymers

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ เป็นกลุ่มธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด ด้วยผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลิเมอร์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับนำไปผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่หลากหลาย ทั้งสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย

  • TSCL
More

EO-Based Performance

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ เชื่อมโยงและสร้างมูลค่าเพิ่มจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ขยายฐานการตลาด และเติมเต็มคุณค่าแก่อุตสาหกรรมต่อเนื่อง อย่างหลากหลาย ได้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอาง สารตั้งต้นสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ บรรจุภัณฑ์พลาสติกใส ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ยา และอาหารสัตว์

  • TOCGC
More

Green Chemical

กลุ่มผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมี ผลิตภัณฑ์จากไขมันพืชและสัตว์ เป็นกลุ่ม ไบโอเคมิคอล ได้แก่ แฟตตี้แอลกอฮอล์ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยา เครื่องสำอาง และอนามัยส่วนบุคคล และ เมทิลเอสเตอร์จากวัตถุดิบธรรมชาติ สำหรับผสมในไบโอดีเซลเพื่อ ใช้เป็นเคมีภัณฑ์ทดแทน

  • GGC
  • TFA
  • TEX
  • EMERY
  • NatureWorks
More

High Volume Specialties

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลางและขั้นปลาย สร้างสรรค์จากนวัตกรรมล้ำหน้าที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและโอกาสในการขยายตลาดให้กับบริษัท โดยตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีอัตราการเติบโตสูง อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ ธุรกิจก่อสร้าง และพลาสติกเชิงวิศวกรรม

  • PPCL
  • VENCOREX
More

ผลิตภัณฑ์ฟีนอล

เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ต้นน้ำของบริษัทฯ และเพื่อรองรับการเติบโต ของกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ ธุรกิจก่อสร้าง พลาสติกวิศวกรรม เป็นต้น บริษัทฯ จึงได้ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์สาย ฟีนอล

More