News

GGC เปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   02 May 2017  

คุณประเสริฐ  บุญสัมพันธ์  ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)   คุณสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTGC  และประธานกรรมการบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GGC)  คุณจิรวัฒน์  นุริตานนท์  กรรมการผู้จัดการ GGC  พร้อมด้วยผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ GGC  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560  ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

GGC มีแผนกลยุทธ์เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยจะขยายกำลังผลิตด้วยการสร้างโรงงานผลิตเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 และโครงการ Biocomplex ระยะที่ 1 ที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการต่อยอดไปยังการผลิตเคมีชีวภาพและพลาสติกชีวภาพในอนาคต